دانشجویان کارشناسی ریاضی و علوم کامپیوتر در انتخاب واحد به موارد زیر توجه نمایند. تبعات ناشی از عدم رعایت هر موررد بر عهده شخص دانشجو خواهد بود. در صورت مشکل در انتخاب واحد به گروه مراجعه نمایید.

  1. رعایت پیش‌نیازی و هم‌نیازی دروس بر اساس چارت درسی هشت ترم
  2. اخذ کمتر از 12 واحد (به جزء ترم آخر) ترم تحصیلی محسوب نخواهد شد.
  3. کارگاه‌های دروس مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی و برنامه‌سازی پیشرفته بایستی هم‌زمان با دروس مربوطه انتخاب واحد شوند.