دانشجویان کارشناسی بایستی حداقل یکی از دروس زیر را به عنوان درس اختیاری و مازاد بر واحدهای برنامه هشت ترمی انتخاب نمایند. (به دلیل ارائه درس مبانی کارآفرینی در برنامه هشت ترمی کارشناسی رشته علوم کامپیوتر، دانشجویان این رشته درس اختیاری را از دروس 1 تا 6 انتخاب نمایند.)

  1. مهارت‌های زندگی دانشجویی
  2. ارزش‌های دفاع مقدس
  3. فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  4. شناخت محیط زیست
  5. مدیرت بحران
  6. استاندارد سازی
  7. کار آفرینی