تمامی کاربرگ های زیر بایستی توسط دانشجو تکمیل شده و توسط افراد یا مراجع مشخص شده تایید شوند.

فرمهای ارشد

فرم 101 :  کلیات طرح پژوهشی پایان نامه (پروپوزال)

سوگندنامه پایان نامه

فرم 102 :  کفایت و تاییدیه ی پایان نامه

فرم 103 :  نمرات حضور و مقالات

فرم 104 :  اطلاعیه دفاع از پایان نامه

فرم 105 :  ارزشیابی و صورت جلسه ی دفاع

فرم 106 :  گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی

چکیده فارسی

چکیده انگلیسی

اصالت پایان نامه

فرم ثبت مشخصات استادان خارج از دانشگاه

مجوز بهره برداری از پایان نامه

فرم صلاحیت عمومی (ویژه دانشجویان استعداد درخشان)

 

کاربرگ های آموزشی:

درخواست تمدید سنوات : برای تمدید نیمسال ششم تحصیلی می بایست در پرتال دانشجویی فرم درخواست تمدید سنوات ، برای نیمسال هفتم تحصیلی و بعد از آن می بایست فرم کمیسیون موارد خاص تکمیل و مراحل پیگیری شود .

فرم 122 : درخواست مرخصی تحصیلی

فرم 127 : درخواست مهمانی

فرم 127/2 : درخواست مهمان درس

تسویه حساب

کمیسیون موارد خاص

دستورالعمل نگارش پایان نامه ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری 

.

فرم مخصوص معدل جهت شرکت در آزمون ورودی دکتری :

فرم معدل دوره دکتری

 

فرمهای دکتری

تعیین استاد راهنما

 گزارش پیشرفت تحصیلی

تقاضا ارزیابی جامع دکتری

ارزیابی جامع دکتری -مقاله

صورت جلسه ارزیابی جامع دکتری

تقاضای دفاع از پیشنهادیه دکتری

فرم پیشنهادیه رساله دکتری

صورت جلسه دفاع پیشنهادیه

تقاضای دفاع دکتری

صورتجلسه دفاع و ارزشیابی پایان نامه دکتری
فرم تایید مقالات برگزاری جلسه دفاع

فرم صلاحیت عمومی ویژه دانشجویان استعداد درخشان
شیوه نامه ی فرصت مطالعاتی دکتری
فرم 101- فرصت مطالعاتی
فرم 102- فرصت مطالعاتی
فرم 103- فرصت مطالعاتی
فرم 104- فرصت مطالعاتی