جلسه پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ

برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با حضور رئيس محترم دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي جناب آقاي دكترسياوش پور و مديران گروههاي مرمت و احياي بناهاي ...

برگزاري نمايشگاه در گروه معماري

برگزاري نمايشگاه در گروه معماري

برگزاري نمايشگاه آثار دانشجويان گروه مهندسي معماري و مرمت و احياي بناهاي تاريخي در ارتباط با دروس مقدمات طراحي استاد عسكري و مهندس قلعه نوي ...