دکتر هادي سلطاني فرد

 

1- اطلاعات فردی (Personal Information)

نام: هادي

نام خانوادگي: سلطاني فرد

مرتبه علمي:‌ استاديار/ عضو هيات علمي

نام و نشاني محل كار: سبزوار-  توحید شهر-پردیس دانشگاه حكيم سبزواري-دانشكده جغرافيا و علوم محيطي-گروه محيط زيست

تلفن محل كار: 44013132 – 051

پست الكترونيك :  Hsoltanifard@gmail.com

 

2- سوابق آموزشی (Education)

 • كارشناسي: مهندسي فضاي سبز- دانشگاه تبريز(1377- 1381)
 • پروژه دوره كارشناسي:‌ محيطي كردن خيابان هاي شهري:‌ كاربرد ايده(Woonerf)در ايران. تبريز
 • كارشناسي ارشد:مهندسي طراحي محيط زيست- دانشكده محيط زيست. دانشگاه تهران(1381- 1384)
 • عنوان پایان نامه: نقش بستر در تبيين الگوهاي طراحي با تاكيد بر نظريه آشوب. نمونه موردي: دره دارآباد تهران.
 • دكتري: جغرافيا و برنامه ريزي شهري- دانشكده جغرافيا. دانشگاه تهران(1387- 1392)
 • عنوان رساله: تحليل دگرگوني سازمان فضايي شهر سبزوار بر توسعه شهر معاصر
 

3- دوره های آموزشی (Training)

 • گواهينامه دوره آموزش چكيده نويسي. مهندسين مشاور بين المللي رهشهر. تهران(1387)
 • گواهینامه دوره آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی، دانشگاه تهران( 1388)
 • طی دوره آموزش Arc GIS مقدماتي و پيشرفته(1388)
 • طی دوره آموزش پردازش تصاوير ماهواره اي با نرم افزار NV (1389)
 • گواهينامه دوره آموزش نرم افزار Space syntax. مهندسين مشاور مآب. تهران(1390)
 

4- کارگاه های آموزشی (Workshops)

 • برگزاري دوره آموزشي طراحي فضاي سبز و منظر شهري. شهرداري منطقه 19 تهران (1391).
 • برگزاري كارگاه آموزشي جستجوي پيشرفته منابع اطلاعاتي. دانشكده جغرافيا و علوم محيطي. دانگاه حكيم سبزواري(1392)
 

5- امتیازات علمی (Honors/Awards)

 • رتبه اول كنكور كارشناسي ارشد مهندسي طراحي محيط زيست. دانشگاه تهران(1381)
 • فارغ التحصيل ممتاز دوره كارشناسي ارشد و استعداد درخشان. دانشگاه تهران(1384)

 

6- عضويت در مجامع علمی (Major Professional Societies)

 • عضو انجمن مهندسين فضاي سبز ايران                                         از سال 1379 تا كنون              
 • عضو هيات تحريريه مجله رايانه،معماري و ساختمان در سال 1384
 • عضويت در كنفدراسيون معماران منظر IFLA از سال 1386

 

7- سوابق کاری (Chronology of Employment)

الف- سوابق كاري در زمينه حرفه اي:‌

 • شرکت مهندسين مشاور مآب. بخش برنامه ريزي و طراحي شهري (1388 تا 1392)
 • شركت مهندسين مشاور ره شهر. بخش معماري منظر (1384- 1388)

و همچنين همكاري در پروژه هاي مختلف با شركتهاي مهندسين مشاور سرآوند، پارت و زيست بوم بيابان(زيست بان)

 

ب- سوابق كاري در زمينه آموزشي:‌

 • تدريس واحد درسي کارگاه طراحي يک (3واحد عملي) در دانشکده محيط زيست- دانشگاه تهران- سال تحصيلي(1385-1386).
 • تدريس واحد درسي اصول و مباني طراحي(2واحد نظري) به عنوان کمک استاد در دانشکده محيط زيست- دانشگاه تهران- سال تحصيلي(1385-1386).
 • تدريس دوره هاي آموزشي مقدماتي و پيشرفته طراحي با كامپيوتر دانشكده محيط زيست. دانشگاه تهران- سال تحصيلي(1383-1384).
 

   8- دانش کامپیوتر و زبان (Computer and Language)

 • آشنايي با مجموعه نرم افزارهاي Office
 • آشنايي با نرم افزار هاي ترسيمي و گرافيكي Autocad پيشرفته، 3d max و Corel drawو Photoshop
 • آشنايي با نرم افزارهای تحليلي Arc-GIS ، NV ، PatchAnalyst وUCL dephtmap 10
 • آشنايي خوب با زبان انگليسي عمومي و متون تخصصي طراحي و برنامه ريزي محيط زيست، منظر و شهرسازي
 • آشنايي مقدماتي با زبان فرانسه عمومي
 

9- سوابق تدریس (Teaching)

 • تدريس واحد طراحي پارکهاي ملي و جنگلي-رسم فني-كارتوگرافي- گروه محيط زيست دانشگاه حكيم سبزواري (1387- تاکنون)
 • تدريس واحد فضاي سبز شهري. دوره كارشناسي گروه جغرافيا. دانشگاه حكيم سبزواري(1392-1393)
 • تدريس واحد برنامه ريزي محيط زيست شهري. دوره كارشناسي ارشد گروه جغرافيا. دانشگاه حكيم سبزواري(1393)
 • تدريس واحد تنظيم شرايط زمين. دوره كارشناسي ارشد معماري. دانشگاه حكيم سبزواري(1392-1393)
 • تدريس واحد تنظيم شرايط زمين. دوره كارشناسي ارشد معماري. پرديس بين المللي دانشگاه حكيم سبزواري(1392-1393)
 • واحد پروژه و جلسه بحث پايان ترم . گروه محيط زيست دانشگاه حكيم سبزواري (1387- تاکنون)

 

10- داوري مجلات علمي

 • مجله پژوهش هاي برنامه ريزي شهري -دانشكده جغرافيا- دانشگاه تهران
 • مجله گردشگري شهري- دانشكده جغرافيا- دانشگاه تهران
 

11- سوابق پژوهشي و تحقيقاتي

 • همكار در طرح پژوهشي- كاربردي”مطالعات و طراحي باغ گياه شناسي تهران در اراضي عباس آباد”.دانشگاه تهران. دانشكده محيط زيست(1385-1386).
 • طرح پژوهشي با عنوان “نقش بستر در تبيين الگوهاي طراحي با تاكيد بر تئوري آشوب”(طرح نوع ششم). دانشگاه تهران(1383-1384).
 • همكار در طرح پژوهشي-كاربردي”ساماندهي و طراحي محور عمار-ياسر شهر قم”. دفتر فني دانشكده محيط زيست(1381-1382).
 

12- زمینه های پژوهشی به ترتیب اولویت (Research Interests)

 • اكولوژي سيماي سرزمين(Landscape Ecology)
 • ارزيابي و تحليل ساختار اكولوژيك شهر(Urban Ecological Structure)
 • اكولوژي شهري(Urban Ecology)
 • ارزيابي و تحليل ساختار شهر(Urban Spatial Structure)
 • طراحي و برنامه ريزي محيطي(Environmental Planning)
 • منظر و فضاي سبز شهري(Urban Landscape)

 

13- مقالات علمی- پژوهشی (Journal Articles)

1- سلطاني فرد، هادي. حاتمي نژاد، حسين. عباس زادگان، مصطفي. پوراحمد، احمد. 1392.” تحليل دگرگوني ساختار كالبدي فضايي شهر ايراني- اسلامي. نشريه علمي- پژوهشي شهر ايراني- اسلامي.سال چهارم، شماره 14. پژوهشكده هنر و معماري جهاد دانشگاهي. تهران.

2- سلطاني فرد، هادي. حاتمي نژاد، حسين. عباس زادگان، مصطفي. پوراحمد، احمد. 1392. “تحليل دگرگونی بافت تاريخی شهر سبزوار با استفاده از تئوری چيدمان فضا(1285- 1385 ه.ش)”. مجله علمي- پژوهشي فضاي جغرافيايي. دانشگاه آزاد اسلامي اهر. آذربايجان شرقي(در دست چاپ).                                                                                                   

3- سلطانی فرد، هادی. مختاری، سحر. یاوری، احمدرضا. 1388.”خودسازماندهی در تالاب هورالعظیم/هورالهویزه با تاکید بر اکولوژی سیمای سرزمین”.  فصلنامه علمي پژوهشي  پژوهشهای جغرافياي طبیعی-شماره70. دانشكده جغرافيا- دانشگاه تهران. صص 93- 105.

4- سلطانی فرد، هادی. کوکبی، لیلا. سلطانی فرد، احمد. 1388. ” برنامه ریزی جهت توسعه پایدار کلانشهرها با تاکید بر منظر کشاورزی”- مجله سبزینه شرق- شماره 18، شماره پاییز و زمستان.

5- قرخلو، مهدی. سلطانی فرد، هادی. 1388.” دانشنامه خليج فارس: شهرهای تاریخی خلیج فارس”- بنياد دانشنامه فارسي. وزارت علوم تحقيقات و فناوري(1387-1388).                                                                               

6- مثنوی، محمدرضا. سلطانی فرد، هادی، پورصابری، احمد. 1386. ” شناخت الگوي رشد و تغييرات عناصر محيط طبيعي و انسان ساخت در منطقه درآباد تهران با استفاده از روش پردازش تصوير به منظور شناخت پايداري منظر”. نشريه علمي- پژوهشي محيط شناسي- دانشكده محيط زيست- دانشگاه تهران( سال سي و سوم، شماره 43، پاييز 1386، صص 120- 131).

7- مثنوی، محمدرضا. سلطانی فرد، هادی. 1385.” منظر پيچيده، پيچيدگي منظر: بررسي نقش پيچيدگي در پايداري سيستم هاي اكولوژيك”. فصلنامه علمي- پژوهشي علوم محيطي- سال چهارم، شماره 2. پژوهشكده علوم محيطي- دانشگاه شهيد بهشتي. صص 85-99.

 

14- کنفرانس های بین المللی (International Conferences)

1.Kowkabi, Leila. Soltanifard, Hadi. Mansuorian, Mahfarid. 2010. Sustainable tourism with emphasis on landscape ecology. Case study: Shiraz city, Iran.47th IFLA World Congress. Suzhou. China

2.Soltanifard, Hadi Kowkabi, Leila.”Planning for metropolitan sustainable development basis on Suburban landscape”. The 2nd international geography symposium-Mediterranean Environment. GEOMED2010. June 2-5, 2010 Kemer-Antalya, Turkey.

3.Imani, Saeed.Soltanifard, Hadi.Masnavi, Mohammad-Reza.2006. “The Application of Non-Linear System and Chaos Theory in Predicting of Frequency of Earthquake in Iran”.1st ECEES. Geneva, Switzerland.

 

15- کنفرانس های ملی (National Conferences)

1- محمودی، بیت الله. سلطانی فرد، هادی. شریفی پور، رزیتا. 1389.” راهبردهای محیطی در توسعه و مدیریت پایدار منظر طبیعي شهری مطالعه موردی: تفرجگاه آبیدر در شهر سنندج “. اولین همایش ملی منظر شهری- پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی با همکاری پژوهشکده نظر و مرکز تحقیقات هنر، معماری و شهرسازی. 7- 9 آذرماه 1389، تهران. خلاصه مقالات. ص 78.

 

2-حاتمی نژاد، حسین. رجایی، عباس. سلطانی فرد، هادی. 1389. “تقابل فضاهای سنتی و مدرن”. اولین همایش ملی منظر شهری- پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی با همکاری پژوهشکده نظر و مرکز تحقیقات هنر، معماری و شهرسازی. 7- 9 آذرماه 1389، تهران. خلاصه مقالات. ص 27. 

 

 

16-عناوين پايان‌نامه‌ها ودانشجويان تحت مشاوره

1- مشاوره پايان نامه خانم آزاد ارمكي، راضيه. 1388. “طراحي محيطي جداره رودخانه تجن با تكيه بر اصول اكولوژيك به منظور رسيدن به منظر پايدار”. به راهنمايي آقاي دكتر محمدرضا مثنوي و خانم دكتر شهيندخت برق جلوه. دانشكده محيط زيست. دانشگاه تهران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *