تاریخچه

دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری از سال ۱۳۸۸ با پذیرش دانشجو در دو رشته مهندسي نفت- بهره برداری و مهندسي شیمی- صنایع گاز فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده و در سال ۱۳۸۹ موفق به اخذ موافقت اصولی تأسیس دانشکده گردید.