اعضاء هیأت علمی مهندسی نفت


دکتر علی صنعتی
مدیر گروه مهندسی نفتمرتبه علمی:استادیار05144012858a.sanati@hsu.ac.ir
ali.sanati@yahoo.com
CV-AliSanati

مهندس سیّد حسن حجی آبادی  (مامور به تحصیل)

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی:مهندسی نفت
ایمیل:s.h.hajiabadi@hsu.ac.ir
cv Hajiabadi

 

دکتر عباس هاشمی زاده(مامور )

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی نفت
ایمیل:  abbas.Hashemizadeh@gmail.com
تماس: 2859 4401 051

CV

دکتراحسان اسماعیل نژاد(مدیر پژوهشی)

مرتبه علمی: دانشیار

مهندسی حفاری –  بهره برداری
e.esmailnezhad@hsu.ac.ir
Ehsanesmailnezhad@yahoo.com

تماس:051440125222521یا(2862)

CV,

 

دکتر محمدرضا باقری

رشته تحصیلی : مهندسی نفت

مرتبه علمی: استادیار

05144012857