اعضاء هیأت علمی مهندسی نفت


دکتر علی صنعتی
مدیر گروه مهندسی نفت

05144012858

a.sanati@hsu.ac.ir
ali.sanati@yahoo.com
CV-AliSanati

مهندس سیّد حسن حجی آبادی  (مامور به تحصیل)

رشته تحصیلی:مهندسی نفت
ایمیل:s.h.hajiabadi@hsu.ac.ir
V, Hajiabadi

 

دکتر عباس هاشمی زاده

رشته تحصیلی: مهندسی نفت
ایمیل:  abbas.Hashemizadeh@gmail.com
تماس: 2859 4401 051

CV

دکتراحسان اسماعیل نژاد

(مدیر پژوهشی)

مهندسی نفت

ایمیل:
e.esmailnezhad@hsu.ac.ir
Ehsanesmailnezhad@yahoo.com

تماس:051440125222521یا(2862)

CV, Esmaeilnezhad