اعضاء هیأت علمی مهندسی نفت

دکتر علی صنعتی
مدیر گروه مهندسی نفت مرتبه علمی:استادیار

05144012858a.sanati@hsu.ac.ir
ali.sanati@yahoo.com
CV-AliSanati

دکتر علی خوش سیما (معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه)

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی ترمودینامیک نفت ازدیاد برداشت

مرتبه علمی : دانشیار
a. Khoshsima@hsu.ac.ir
ali.khoshsima@gmail.com
تماس:2852 4401 051 یا2666
CV, Khoshsima

دکتراحسان اسماعیل نژاد(مدیر پژوهشی)

مرتبه علمی: دانشیار

مهندسی حفاری –  بهره برداری
e.esmailnezhad@hsu.ac.ir
Ehsanesmailnezhad@yahoo.com

تماس:0514401 2864یا2521/2522

CV,

مهندس سیّد حسن حجی آبادی  (مامور به تحصیل)

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی:مهندسی نفت
ایمیل:s.h.hajiabadi@hsu.ac.ir
cv Hajiabadi

 

دکتر عباس هاشمی زاده(مامور )

مرتبه علمی: استادیاررشته تحصیلی: مهندسی نفت
ایمیل:  abbas.Hashemizadeh@gmail.com

CV

دکتر محمدرضا باقری

رشته تحصیلی : مهندسی نفت

مرتبه علمی: استادیار

05144012857

mreza.bagheri@hsu.ac.ir

CV