دانشجویان تحصیلات تکمیلی
سرفصل کارشناسی ارشد زیست پزشکی

سرفصل کارشناسی ارشد زیست پزشکی

سرفصل شماره 1 سرفصل شماره 2

رشته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – زیست پزشکی

رشته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – زیست پزشکی

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد رشته مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه حکیم ...

اطلاعیه ارشد 1

اطلاعیه ارشد 1