آخرین اخبار

اولین جلسه انجمن مهندسی شیمی در سال 1401

بسمه تعالی صورت جلسه انجمن علمی مهندسی شیمی، دانشکده نفت و پتروشیمی : اولین جلسه گردهمایی انجمن با برنامه ریزی دبیر انجمن خانم رجبی در تاریخ 1401/06/30در ...

CHEM – E – CAR

کمیکار یک مسابقه و رویداد ملّی و بین المللی است. اعضاء تیم کمیکار دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی اسامی تیم کِمیکار: نقی ترک چورن خانمها: مهلا رجبی زهرا سادات مردان حسینی نگین ...

اعضاء انجمن علمی مهندسی شیمی

اعضاء انجمن علمی مهندسی شیمی

   

حُسَیْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ حُسَیْنٍ

ماهنامه فرآیند منتشر شد.

در این شماره که با همت انجمن مهندسی شیمی و سردبیری سرکار خانم مریم کمر زاده مدیر مسئول یکتا خراسانیان تیم تحریریه:محدثه محمدی، یاسمن سادات شاد دل، حسین ...