آخرین اخبار
شیوه دریافت تاییدیه حراست جهت ارائه به محل کارآموزی

پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

جناب آقای دکتر علی خوش سیما انتخاب شایسته شما را  به عنوان پژوهشگر برتردانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی در سال 1396 تبریک و تهینت عرض نموده ...

نشست پژوهشی

نشست پژوهشی

نشست پژوهشی توسط دکتر احسان اسماعیل نژاد تحت عنوان " ارزیابی پتانسیل کاربرد نانو ذرات مغناطیسی در عملیات بهبود برداشت نفت" امروز چهارشنبه مورخ 25 ...

هشتمین مسابقه ملی

هشتمین مسابقه ملی

ص 1ص2

جلسه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه با دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

جلسه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه با دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

جلسه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری  و دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی مورخ  96/11/2برگزار گردید. در این جلسه به ارائه ایده ها و ...