استعلام ترجمه کتاب

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/ترجمه-کتاب-curriculum-From.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/استعلام-ترجمه-کتاب-CURRICULUM-DESIGN.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/استعلام-ترجمه-کتاب-Curriculum-Throry.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/استعلام-ترجمه-کتاب-The-Sol-to-Gel-Transition.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/استعلام-ترجمه-کتاب-Canadian-Organizational-Behaviour.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/استعلام-ترجمه-Plasma-.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/استعلام-ترجمه-2-عنوان-کتاب-مجتمع-آموزش-عالي-فني-مهندسي-اسفراين.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/اطلاع-رساني-کتاب-روش-هاي-تحقيق-بازار-در-صنعت-ورزش-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/استعلام-ترجمه-کتابCommercial-Scale.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/استعلام-ترجمه-کتب-دانشگاه-رازی.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/استعلام-ترجمه-کتاب-CURRICULUM-DESIGN.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/استعلام-ترجمه-کتب-دانشگاه-محقق-اردبیلی-1.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/استعلام-ترجمه-کتاب-Wireless-power-transfer.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/استعلام-ترجمه-کتب-دانشگاه-محقق-اردبیلی.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/استعلام-ترجمه-کتاب-Cognitive-linguistics-for-linguists.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/استعلام-ترجمه-کتاب-Cognitive-linguistics-for-linguists.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/استعلام-ترجمه-کتاب-Working-with-the-Future.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/استعلام-ترجمه-کتاب-Strategic-foresight.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/استعلام-ترجمه-کتابClimate-Change-in-the-Anthropocene.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/کتاب-ماموريت-گرايي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/استعلام-ترجمه-کتاب-TimeSeries-Clustering.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/استعلام-ترجمه-کتاب-The-Un-Translatability.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/استعلام-ترجمه-کتب-مجتمع-عالی-فنی-و-مهندسی-اسفراین.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/استعلام-ترجمه-کتب-دانشگاه-محقق-اردبیلی.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/استعلام-ترجمه-کتاب-Ieisure-and-Tourism-Policy-and-Planning.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/استعلام-ترجمه-کتاب-The-Routledge-Handbook.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/استعلام-ترجمه-کتاب-Tourism-Planning-Policies.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/کتاب-سفر-به-جنوبگان-قاره-يخي-گردآوري.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/کتاب-مقدمه-اي-بر-روش-هاي-شناسايي-ژئوتکنيکي-و-ژئوفيزيکي-در-درياها-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/معرفي-پنجره،-پلتفرم-خريد-و-فروش-کتاب.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/استعلام-ترجمه-کتاب-Introduction-to-Coputational-Plasticity.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/استعلام-ترجمه-کتاب-علی-ع-و-معاویه-فی-الروایه-التلریخیه-المبکره.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/استعلام-ترجمه-کتاب-Innovations-in-Preventive-Dentistry.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/استعلام-ترجمه-کتاب-Functional-Analysis.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/استعلام-ترجمه-کتاب-Differentiated-Supervision.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/استعلام-ترجمه-کتاب-Freight-Transport-Modeling.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/استعلام-ترجمه-کتاب-Sovereignty-in-conflict.pdf

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/يازدهمين-نمايشگاه-کتاب-ناشران-دانشگاهي.pdf

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/استعلام-ترجمه-کتاب-Democracy-and-Revolutionary-Politics.pdf

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/معرفي-سايت-فروش-دانشگاه-دامغان.pdf

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/استعلام-ترجمه-کتابDeep-Learning.zip

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/استعلام-ترجمه-کتاب-Green-Stormwater.zip

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/استعلام-ترجمه-کتاب-Principles-of-Turbomachinery.pdf

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/استعلام-ترجمه-کتاب-Non-Formal-Education.pdf

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/کتاب-بيومکانيک-علم-ورزش،-رباتيک-و-توانبخشي-و-طب-گاو-و-گوسفند.pdf

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/استعلام-ترجمه-کتابLa-Philosophie-du-deuil.pdf

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/معرفی-کتب-دانشگاه-الزهرا.pdf

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/استعلام-ترجمه-کتاب-Sonochemical-Production-of-Nanomaterials.pdf

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/استعلام-ترجمه-کتاب-The-Economics-of-Water-Resources.pdf

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/استعلام-ترجمه-کتابFemtosecond-Laser-Pulses.-وکتاب-Nanosensors-for.pdf

استعلام-ترجمه-کتاب-The-Urban-Heat-Island.pdf

استعلام-ترجمه-دو-عنوان-کتاب-از-مرکز-نشر-دانشگاهي

استعلام-ترجمه-کتاب-UN-Water-analytical-brief.pdf

پايگاه-هاي-معتبر-بين-الملللي-کتاب-نمايه-سازي-علمي

استعلام-ترجمه-کتاب-philosophy-and-art-of-writing.pdf

نشست-نقد-و-بررسي-و-رونمايي-از-کتاب-دگرديسي-جانوارن-در-گذر-از-اسطوره-به-عرفان

استعلام-ترجمه-کتاب-دانشگاه-مححق-اردبیلی

استعلام-ترجمه-کتاب-Youth-Crime-Prevention-and-Sports.pdf

اطلاع-رسانی-کتاب-تحلیل-و-بررسی-مبدل-های-الکترونیک-صنعتی

استعلام-ترجمه-کتاب-Theoretical-Sociology.pdf

استعلام-ترجمه-کتاب-Frmalism-and-Functionalism.pdf

استعلام-ترجمه-کتاب-Nanotechnology-.pdf

استعلام-ترجمه-کتاب-Python-Crash-course.pdf

استعلام-ترجمه-کتاب-Fundamentals-and-Details.pdf

استعلام-ترجمه-کتاب-Microeconomic-Theory.pdf

استعلام-ترجمه-کتاب-Frequency-Selective-surfaces.pdf

استعلام-ترجمه-کتاب-Artificial-transmission-lines.pdf

استعلام-ترجمه-کتاب-پژوهشگاه-هوا-و-فضا

استعلام-ترجمه-کتاب-Vanders-Renal-Physiology.pdf

استعلام-ترجمه-کتاب-Polymer-Concretes-Advanced.pdf

ترجمه-کتب-Alternative-cincrete-.

ترجمه-کتاب-Pile-Design-and.pdf

استعلام-ترجمه-کتاب-دانشگاه-محقق-اردبیلی

معرفي-کتب-جديد-انتشارات-دانشگاه-علوم-کشاورزي-و-منابع-طبيعي-گرگان

انتشارات-دانشگاه-الزهرا

کتب-منتشرشده-در-انتشارات-دانشگاه-شهرکرد

اطلاع-رساني-کتاب-تحليل-مدارهاي-مغناطيسي-و-مبدل-هاي-الکترومکانيکي-و-ماشين-هاي-الکتريکي-مخصوص

استعلام-ترجمه-کتاب-با-عنوانStrength-and-Conditioning-in….pdf

استعلام-ترجمه-کتاب-دانشگاه-سمنان-

استعلام ترجمه کتاب The Olympic Sports Economy

استعلام ترجمه کتاب strategic planning for…

استعلام ترجمه کتاب Digital Business Modeis in sport

استعلام ترجمه کتاب medical physics

استعلام ترجمه کتاب Complete conditioning for SOCCER…

استعلام ترجمه کتاب دانشگاه محقق اردبیلی

استعلام ترجمه کتاب Optical Micr_oring Resonat_ors The_ory, Techniques, _and Applications

استعلام ترجمه کتاب دانشگاه سمنان

استعلام ترجمه کتاب …Bioligy time and space

استعلام ترجمه دو کتاب دانشگاه محقق اردبیلی

استعلام ترجمه کتاب نظریه الشعر عند فلاسفه المسلمین من الکندی حتی ابن رشد

استعلام ترجمه کتاب Introduction to Bionanotechnology

اطلاع رساني کتب چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

استعلام ترجمه کتاب دانشگاه رازی

استعلام ترجمه کتاب Metal Failures Mechanisms, …

استعلام ترجمه کتاب دانشگاه سمنان

استعلام ترجمه کتاب دانشگاه یزد

استعلام ترجمه کتاب دانشگاه سمنان

استعلام ترجمه  کتاب العداله و المصالحه الوطنیه؛ ضروره دینیه و انسانیه

استعلام ترجمه کتاب المدینه فی الشعر العربی المعاصر

استعلام ترجمه کتاب دانشگاه محقق اردبیلی

استعلام ترجمه دو کتاب در زمينه مهندسي عمران(سازه و زلزله)

استعلام ترجمه کتاب Matlab Essentials

استعلام ترجمه کتاب-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

استعلام ترجمه کتاب Rehabilitation Techniques for Sports medicine and ahletic training

استعلام ترجمه کتابRenewable energy for agri-food systems

معرفی کتاب نقش دين در جامعه امروز

درخواست تکميل اطلاعات مربوط به پايگاه کتاب هاي بين المللي نويسندگان ايراني

استعلام ترجمه کتاب ECOLOGY OF DESERT SYSTEMS

استعلام ترجمه کتاب Live Well,…

استعلام ترجمه کتاب Biodiversity and Climate…

استعلام ترجمه کتاب Atomization and sprays

استعلام ترجمه کتاب Brand management-…

استعلام کتاب Sponsorship in marketing…

استعلام کتاب Physiological Aspects…

استعلام کتاب تعلیم اللغه اتصالیا…

استعلام کتاب الوسطیه فی القران کریم

استعلام ترجمه کتاب Practice Guide Bulding… و استعلام ترجمه کتاب Wildland Fire Risk….

استعلام ترجمه کتاب ANALYTICAL CHEMISTRYELECTROCHEMICAL METHODS OF ANALYSIS

استعلام ترجمه کتاب Steels, Microstructure and Properties