رشته های تحصيلي

رشته های تحصیلی دانشگاه براساس دانشکده (همه مقاطع) 

(برای مشاهده کلیک کنید)

.

رشته های تحصیلی مقطع كارشناسی

رشته دانشكده نحوه پذیرش
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ادبيات و علوم انساني کنکور سراسری
روانشناسي ادبيات و علوم انساني کنکور سراسری
زبان و ادبيات انگليسي ادبيات و علوم انساني کنکور سراسری
زبان و ادبيات فارسي ادبيات و علوم انساني کنکور سراسری
زبان و ادبيات فرانسه ادبيات و علوم انساني صرفا با سوابق تحصیلی
علوم تربيتي ادبيات و علوم انساني کنکور سراسری
علوم تربیتی ادبيات و علوم انساني کنکور سراسری
علوم سياسي ادبيات و علوم انساني کنکور سراسری
علوم مهندسی پردیس فناوری های نوین صرفا با سوابق تحصیلی
مهندسی صنایع پردیس فناوری های نوین صرفا با سوابق تحصیلی
مهندسی کامپیوتر پردیس فناوری های نوین صرفا با سوابق تحصیلی
جغرافيا جغرافيا و علوم محيطي کنکور سراسری(روزانه)
جغرافيا جغرافيا و علوم محيطي صرفا با سوابق تحصیلی(شبانه)
علوم و مهندسي محيط زيست جغرافيا و علوم محيطي صرفا با سوابق تحصیلی
آمار رياضي و علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصیلی
آمار و سنجش آموزشی رياضي و علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصیلی
رياضيات و كاربردها رياضي و علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصیلی
زيست شناسي سلولي و مولكولي علوم پايه کنکور سراسری
زيست شناسي گیاهی علوم پايه صرفا با سوابق تحصیلی
شيمي كاربردي علوم پايه کنکور سراسری
شيمي محض علوم پايه صرفا با سوابق تحصیلی
فيزيك علوم پايه صرفا با سوابق تحصیلی
علوم ورزشي علوم ورزشي کنکور سراسری
مهندسي عمران فني و مهندسي کنکور سراسری
مهندسي مكانيك فني و مهندسي کنکور سراسری
مهندسي مواد و متالورژي فني و مهندسي کنکور سراسری
مهندسي برق مهندسي برق و كامپيوتر کنکور سراسری
مهندسي كامپيوتر مهندسي برق و كامپيوتر کنکور سراسری
مرمت بناهاي تاريخي مهندسي معماري و شهرسازي صرفا با سوابق تحصیلی
مهندسي معماري مهندسي معماري و شهرسازي کنکور سراسری
مهندسي شيمي مهندسي نفت و پتروشيمي کنکور سراسری
مهندسي نفت مهندسي نفت و پتروشيمي کنکور سراسری
ادیان و عرفان الهیات و معارف اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی
تاریخ تمدن ملل اسلامی الهيات و معارف اسلامي صرفا با سوابق تحصیلی
حقوق الهيات و معارف اسلامي کنکور سراسری
زبان و ادبيات عربي الهيات و معارف اسلامي کنکور سراسری
علوم قرآن و حديث الهيات و معارف اسلامي کنکور سراسری
فقه و مباني حقوق اسلامي الهيات و معارف اسلامي کنکور سراسری
فلسفه و حكمت اسلامي الهيات و معارف اسلامي کنکور سراسری