آئين نامه آموزشي
1-دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي انتخاب نمايد.
اگر ميانگين نمرات دانشجويي در يك نيم سال حداقل 17 باشد،دانشجو با تاييد گروه آموزشي در نيمسال بعد مي تواند حداكثر تا 24 واحد درسي اخذ نمايد.
– چنانچه دانشجو در نيمسال آخر براي دانش آموختگي ،حداكثر 24 واحد درسي باقي داشته باشد،به شرطي كه ميانگين كل وي بالاي 10 باشد مي تواند تا 24 واحد درسي اخذ نمايد.
در صورتيكه دانشجو با گذراندن حداكثر 8 واحد درسي دانش آموخته شود ،با تائيد گروه آموزشي مي تواند واحدهاي مذكور را در دوره تابستان اخذ نماييد.
در صورتيكه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص گروه بنا به دلايل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 12 واحد درسي برسد اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود اما در مشروط شدن و ممتاز شدن دانشجو بي تاثير است .
2-در صورتي كه دانشجو در آخرين نيمسال براي دانش آموختگي حداكثر دو درس نظري داشته باشد ،با تائيد گروه آموزشي و با رعايت سقف واحدهاي آن نيمسال مي تواند دروس را بصورت معرفي به استاد يا دوره تابستاني بگذراند .
3- دانشجوي مشمول آموزش رايگان در دانشگاه هاي دولتي ،در صورت حذف يا عدم كسب نمره قبولي در هر درس براي انتخاب مجدد آن درس ،درصورتي كه سنوات مجاز تحصيلي دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزينه مربوط طبق مصوبه هيات امناي دانشگاه مي باشد
-آخرين زمان اعلام دروس نظري و نظري عملي ،هفت روز پس از برگزاري آزمون مي باشد و دانشجو سه روز پس از اين زمان فرصت درخواست تجديد نظر خواهد داشت .نمرات بعد از گذشت ده روز تاييد نهايي شده و غير قابل تغيير خواهد بود .
آخرين زمان اعلام دروس پروژه نهايي و كارآموزي در صورت انتخاب واحد در نيمسال اول سال تحصيلي تا تاريخ 31/2 و نيمسال بعد و در صورت انتخاب واحد در نيمسال دوم سال تحصيلي تا تاريخ 1/9 نيمسال بعد خواهد بود .
به مدت مجاز دانشجويان در دوره كارشناسي دو نيمسال اضافه مي گردد ،مشروط بر آنكه هزينه انتخاب واحد مجدد درس به هر دليل حذف درس –حذف ترم –عدم كسب نمره قبولي و …. و هزينه افزايش سنوات تحصيلي از دانشجويان دوره روزانه و نوبت دوم مطابق تعرفه هيات امنا اخذ خواهد شد.
 
اگر دانشجويي در درسي بيش از 16/3 جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال غيبت كند ،چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه غير موجه تشخيص داده شود،نمره ان درس صفر مي باشد و در صورت تشخيص موجه ،آن درس حذف مي شودو در اين صورت رعايت حد نصاب 12 واحد در طول نيمسال براي دانشجو الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود .

  • در شرايط خاص ،حذف تمام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو و تائيد شوراي آموزشي دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصيلي امكان پذير است.
  • دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند چنانچه در نيمسال هاي بعدي،درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند،نمره يا تمام نمره هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو فقط ثبت و باقي مي ماند اما اين نمره ها در محاسبه ميانگين كل دوره بي اثر و صرفا آخرين نمره قبولي در آن درس ملاك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود و صرفا براي محاسبه ميانگين كل دوره تحصيلي در هنگام دانش اموختگي مي باشد و مشروطي دانشجو در نيمسال هاي قبل را خنثي نمي كند.
  • تسهيلات اين ماده شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم كميته انظباطي ،و غيبت غير موجه امتحان يا غيبت بيش از حد مجاز در كلاس ،نمره مردودي دريافت مي كنند ،نمي باشد.
  • تشخيص موجه و غير موجه بودن غيبت دانشجو در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب ان ئشورا مي باشد.
  • چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از 12 باشد ،دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي شده و در نيمسال بعدي حداكثر مي تواند 14 واحد درسي انتخاب نمايد.

و چنانچه دانشجو در دوره كارشناسي 3 نيمسال اعم از متوالي يا متناوب مشروط شده باشد ،از تحصيل محروم مي شود .
دانشجو مي تواند در دوره كارشناسي حداكثر دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.
مدت مجاز مرخصي زايمان دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات است و مدت مجاز مرخصي پزشكي در صورت تاييد پزشك دانشگاه و شوراي آموزشي حداكثر دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است .
ثبت نام نكردن دانشجو در هر نيمسال تحصيلي ،انصراف از تحصيل محسوب مي شود .و تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است .
دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل بايد درخواست كتبي خود را به اداره آموزش دانشگاه تسليم نماييدو دانشجو مجاز است فقط براي يك بار و تا دو ماه از تاريخ ارائه درخواست تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد.