دکتر غلامحسین غلامی (رئیس دانشکده معماری و شهرسازی)

عضو هیات علمی گروه حفاظت و مرمت بناهای تاریخی،دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی