دکتر هادی باقری

استادیار،گروه معماری و شهرسازی ، دانشکده معماری

تلفن:  ۴۴۰۱۳۱۷۵-۰۵۱

Email:h.bagheri@hsu.ac.ir