برگزاری نمایشگاه عکاسی توسط دانشجویان درس عکاسی استاد میرقطبی در تاریخ دوشنبه، 1402/02/11 برگزار شد.