آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران کارگاه آموزشی ” آشنایی با میکروسکوپ کانفوکال و کاربرد آن در مورفولوژی سطح” را برگزار می کند.