مدیرگروه آموزشی کامپیوتر

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک و شماره تماس

عکس

دکتر مینا ملک زاده

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

تارنمای صفحه شخصی

m.malekzadeh@hsu.ac.ir

051-44012833