مدیرگروه آموزشی کامپیوتر

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک و شماره تماس

عکس

مهندس زهره فصیح فر

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

تارنمای صفحه شخصی

Fasihfar@hsu.ac.ir

051-44012832