مدیر گروه آموزشی برق

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک و شماره تماس

عکس

دکتر مصطفی قربان زاده

مدیر گروه مهندسی برق

تارنمای صفحه شخصی

ee.head@hsu.ac.ir

051-44012966

برنامه حضور آقای دکتر قربان زاده