گروه مهندسی برق

چارت درسی کارشناسی برق ورودی های 1393 تا 1400
چارت درسی، مهندسی برق، (ورودی های 1393 تا 1400)
چارت درسی کارشناسی برق ورودی های 1400 و مابعد
چارت درسی، مهندسی برق، (ورودی های 1400 و مابعد)
سرفصل دروس کارشناسی برق ورودی های 1393 تا 1400
سرفصل کارشناسی برق مصوب 13-10-1399 (ورودی 1393 تا 1400)
سرفصل دروس کارشناسی برق ورودی های 1400 و ما بعد
سرفصل کارشناسی برق مصوب 13-10-1399 وزارت عتف (ورودی 1400 و مابعد)-1
سرفصل کارشناسی برق مصوب 13-10-1399 وزارت عتف (ورودی 1400 و مابعد)-2