پنجاه و هشتمین شماره ماهنامه خبری تحلیلی علوم تحقیقات و فناوری،جهت بهره برداری به شرح فایل زیر است.
ماهنامه خبری تحلیلی علوم تحقیقات