محل برگزاری امتحان میانترم معادلات ساعت ۱۱:۴۵ دوشنبه ۱۶ آبان:

دکتر وطن دوست : کلاس ۲۰۷ ضلع جنوبی دانشکده ادبیات

دکتر باغانی: کلاس ۱۵۸ ضلع شمالی دانشکده ادبیات

دکتر زارعی: کلاس ۲۱۸ ضلع شرقی دانشکده ادبیات