اعضاء هیات علمی مهندسی شیمی

دکتر امین کاظمی بیدختی (رئیس دانشکده)

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

مرتبه علمی: دانشیار

تماس: 2850-2851-4401-051

“Amin Kazemi” <a.kazemi@hsu.ac.ir>

CV-En-14020825hsu

 

دکتر علی خوش سیما (معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه)

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی ترمودینامیک نفت ازدیاد برداشت

مرتبه علمی : دانشیار
a. Khoshsima@hsu.ac.ir
ali.khoshsima@gmail.com
تماس:2852 4401 051 یا2666
CV, Khoshsima

 

دکتر سیّدمحّمد مهدی نوری ( مامور به تحصیل)

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

@ m.nouri@hsu.ac.ir

mehdi99nori@yahoo.com

CV

 

دکتر حمید حیدرزاده درزی (مدیر گروه)

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی – بیو تکنولوژی

تماس: 2865  4401  051

 hamid.heydarzadeh@yahoo.com@

Hdheydarzadeh@

CV heydarzadeh

دکتر زهرا بیگم مختاری حسینی

مرتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

تماس: 2863 4401 051

@Zb_mokhtari@yahoo.com

Z.mokhtari@hsu.ac.ir

CV

دکتر محمود فرخی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی -پدیده های انتقال

مرتبه علمی استادیار

( ماموریت پژوهشی)

@farrokhi_mahmoud@yahoo.com
RESUME (Farrokhi)

 

 

دکتر تکتم شنوایی زارع

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:05144012855

ایمیل:t.shnavaei@hsu.ac.ir

shenavaie Zare shenavaietm@yahoo.com