اعضای هیات علمی مهندسی پلیمر

دکتر احمد اله بخش 

مدیر گروه مهندسی پلیمر

مرتبه علمی : استادیار

آدرس ایمیل : a.allahbakhsh@hsu.ac.ir

تلفن:05144012768

cv 

http://staff.hsu.ac.ir/allahbakhsh/

دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی (ماموریت پژوهشی)

مرتبه علمی : استادیار

آدرس ایمیل : resmaeely@gmail.com

CV

دکتر غلامعلی فرزی

مرتبه علمی : استاد تمام

شماره تماس:05744012780

آدرس ایمیل : alifarzi@yahoo.com

CV