از امروز به تاريخ25 مهر 1400 فعاليت تمام وقت اداري  مرکز پژوهشي علوم جغرافيايي و مطالعات اجتماعي دانشگاه حکيم سبزواري بدون هرگونه دورکاري آغاز گرديد