در قالب قرارداد ارتباط با جامعه بين شهرداری‌های سه شهر سبزوار، ریوند و ریواده و دانشگاه حکیم سبزواری ” تهیه و تنظیم برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری” این سه شهر با ارزش بالغ بر ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به  آقایان «دکتر سید هادی حسینی و دکتر مهدی زنگنه» از اعضای هیأت علمی  گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.