اعلام اثر شایسته تقدیر از طرح پژوهشی آقایان «دکتر سیدهادی حسینی، دکتر هادی سلطانی‌فر و دکتر حسین قدرتی» با عنوان «مطالعه ارتباط میان کاربری زمین شهری با میزان فعالیت‌های بدنی شهروندان و بررسی تاثیرات آن بر روی سلامت آن‌ها (مطالعه موردی شهر مشهد)» با محور سلامت شهری در «سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و هشتمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی»