در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح، جلسه کارگروه قنوات شهر سبزوار، ذیل برنامه راهبردی شهر با حضور معاونین، صاحب‌نظران این حوزه و ادارات مرتبط در سالن کنفرانس شهرداری سبزوار برگزار گردید. در این جلسه چالش‌های مربوط به قنوات زیر سطح شهر سبزوار به بحث گذاشته شد و مقرر گردید تا ساز و کار برگزاری جلسات در این حوزه توسط ستاد برنامه تنظیم گردد.