سومین جلسه کارگروه خدمات مدیریت، اجتماعی، فرهنگی برنامه راهبردی شهر سبزوار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ از ساعت 10 تا 30 :11 صبح، با حضور معاونین و صاحب‌نظران این حوزه در سالن کنفرانس شهرداری شهر سبزوار برگزار گردید. در این جلسه فرایند انجام طرح در حوزه اجتماعی توسط مجریان طرح برای حضار تشریح گردید و چالش‌های پیش روی شهر در حوزه مربوطه توسط حضار به بحث گذاشته شد و مقرر گردید تا ساز و کار برگزاری جلسات در این حوزه توسط ستاد برنامه تنظیم گردد.