اعضاء هیأت علمی

مدیر گروه

دکتر احسان کوشکی

مرتبه: استادیار

گرایش : فیزیک لیزر

علاقه مندی پژوهشی: از اپتیک غیر خطی، پلاسمون های سطحی نانو ذرات و کاربردها در پزشکی، اپتیک لایه های نازک، نظریه همدوسی و پراش غیر همدوس، فوتوآکوستیک، روبش زد و فیزیک پلاسما

تماس:    05144013552- 05144013545

ehsan.koushki@hsu.ac.ir resuma-faresi1402-7 – Copy

 

دکتر علی اصغر مولوی

مرتبه : استاد

گرایش : فیزیک هسته ای

علاقه مندی پژوهشی: فیزیک پزشکی، شبیه سازی مونت کارلویی، دوزیمتری، رادیوتراپی، هادرون تراپی، آشکارسازی تابشها، اندازه گیری رادون، فیزیک محاسباتی

Mowlavi CV farsi 1401a.mowlavi@hsu.ac.ir

دکتر بهنام آزادگان

مرتبه: استاد

گرایش :  فیزیک هسته ای

علاقه مندی پژوهشی: فیزیک پرتو و برهمکنش پرتو با ماده، تابش کانالی فیزیک پرتو پزشکی، محاسبات مونت کارلو، برخورد یون‌های سنگین

تماس : 05144013548

Azadegan- C.V azadegan@hsu.ac.ir

 

دکتر جواد باعدی

مرتبه : دانشیار

گرایش: فیزیک حالت جامد

علاقه مندی پژوهشی: فیزیک حالت جامد ، خواص الکترونیکی و اپتیکی نیمرساناها، PZTها.

تماس :  05144013550

j.baedi@hsu.ac.ir

دکتر علی اصغر علوی

مرتبه: دانشیار

گرایش: فیزیک ذرات بنیادی

علاقه مندی پژوهشی:

تماس : 05144013549

s.alavi@hsu.ac.ir

دکتر احمد فرزانه کرد

مرتبه: دانشیار

گرایش : فیزیک ذرات بنیادی

علاقه مندی پژوهشی:

تماس : 05144013547

afarzaneh@hsu.ac.ir CV_ahmad_farzaneh

 

دکتر حسین اصغر رهنمای علی آباد

مرتبه: دانشیار

گرایش: فیزیک حالت جامد

علاقه مندی پژوهشی: خواص اپتوالکترونیکی، مغناطیسی، تشدید مغناطیسی هسته و ترموالکتریکی ترکیبات در ابعاد نانو تا حجمی. ترکیبات مورد مطالعه به کمک روش DFT: دی الکتریک ها، نیمرساناها، ابررساناها،پلیمرها و نانو داروها.

تماس:      05144013546

Rahnama@hsu.ac.ir Curriculum Vitae-Rahnama

دکتر رضا قرایی

مرتبه: دانشیار

گرایش :  فیزیک هسته ای

علاقه مندی پژوهشی: مطالعات تئوری فیزیک هسته ای، برهمکنش یون های سنگین در محدوده انرژی MeV، واکنشهای همجوشی یون سنگین، واپاشی های خوشه ای، مطالعه ساختار هسته ها، شکافت هسته ای،مطالعه واپاشی های پروتونی.

تماس: 05144013555

r.gharaei@hsu.ac.ir CV (Gharaei)

دکتر داوود مهدویان یکتا

مرتبه : دانشیار   

گرایش: فیزیک ذرات بنیادی

علاقه مندی پژوهشی: فیزیک انرژی های بالا و نظریه ریسمان

تماس : 05144013554

d.mahdavian@hsu.ac.ir  Mahdavian Yekta

دکتر حسن اله داغی

مرتبه: استادیار

گرایش : فیزیک حالت جامد

علاقه مندی پژوهشی: نانوفیزیک (تجربی)، نانوفتونیک، لایه های نازک، نقاط کوانتونی نورتاب، دیودهای نورتاب، فتو دیود

تماس    : 05144013553

h.alehdaghi@hsu.ac.ir  CV 2022

دکتر حمیدرضا باغانی

مرتبه: دانشیار

گرایش : فیزیک پزشکی، پرتو درمانی

علاقه مندی پژوهشی: فیزیک رادیوتراپی، دوزیمتری تابش یونیزان، شبیه سازی مونت کارلو

تماس:  05144013556

CV-Baghani h.baghani@hsu.ac.ir 

 

دکتر محمد زیرک

مرتبه: دانشیار

گرایش : فیزیک حالت جامد

علاقه مندی پژوهشی: نانوفیزیک تجربی شامل  ساخت و مشخصه یابی نانوساختارهای نیمه رسانا، فتوکاتالیستها و فوتو الکتروکاتالیستهای نانوساختار،نانوذرات نورتاب و کاربرد آنها در دیودهای نورتاب

تماس:      05144013551

m.zirak@hsu.ac.ir Zirak CV (28.06.2022)