گروه شیمی

مدیر گروه

دکتر اسماعیل رضایی سرشت

مرتبه: دانشیار

گرایش : آلی

علاقه مندی پژوهشی: سنتز ترکیبات آلی و شیمی میزبان-مهمان

تماس : 05144013516

CV.pdf Esmail Rezaei-Seresht@hsu.ac.ir

 

دکتر رضا طیبی

مرتبه: استاد

گرایش: معدنی

علاقه مندی پژوهشی: سنتز ترکیبات پلی اکسومتال، کاربرد ترکیبات پلی اکسو متال و   اکسیدهای فلزی در واکنش های کاتالیزوری

تماس : 05144013520

C.V.2022   r.tayebee@hsu.ac.ir

 

دکتر سیروس سالمی

مرتبه : دانشیار

گرایش: شیمی فیزیک

علاقه مندی پژوهشی: اسپکتروسکوپی IR و رامان، پیوند هیدروژنی درون مولکولی

تماس : 05144013521

c.v s.salemi  s.salemi@hsu.ac.ir

 

 دکتر فرخزاد محمدی زنوز

مرتبه: دانشیار

گرایش: معدنی

علاقه مندی پژوهشی: تهیه ترکیبات جدید معدنی نظیر نانو کامپوزیت های مغناطیسی، هیبریدهای آلی-معدنی بر پایه پلی اکسومتالها و کاربردهای آنها در حوزه های مختلف نظیر کاتالیستی، الکتروشیمی و به عنوان داروی ضد تومور و ضد سرطان

تماس : 05144013519

Resume f.zonoz@hsu.ac.ir

 

دکتر سعید نظری

مرتبه: دانشیار

گرایش : تجزیه

علاقه مندی پژوهشی: اسپکتروسکوپی، میکرو استخراج اندازه گیری مقادیر کم

تماس : 05144013518

CV2 s.nazari@hsu.ac.ir

 

دکتر بهنام مهدوی

مرتبه: دانشیار

گرایش: آلی

علاقه مندی پژوهشی: سنتز ترکیبات الی،سنتز ترکیبات طبیعی،مطالعه بر روی فعالیت بیولوژیکی عصاره و اسانس گیاهان

تماس: 05144013517

CV-Mahdvi-11-2022 b.mahdavi@hsu.ac.ir

دکتر محمد چهکندی

مرتبه: دانشیار

گرایش : معدنی

علاقه مندی پژوهشی: نانوفتوکاتالیست(پودر و فیلم نازک)، محیط زیست و انرژی(شکافت آب)، شیمی نظری کوانتومی(ساختار و پیوندهای غیرکووالانسی)

تماس: 05144013515

CV Dr Chahkandi-English m.chahkandi@hsu.ac.ir

دکتر محسن عباسپور

مرتبه : دانشیار   

گرایش: شیمی فیزیک

علاقه مندی پژوهشی: ترمودینامیک آماری، معادلات حالت، شبیه سازی دینامیک مولکولی

تماس : 05144013524

CV m.abbaspour@hsu.ac.ir

 

دکتر مهدی بقایری

مرتبه: دانشیار

گرایش : تجزیه

علاقه مندی پژوهشی: الکتروشیمی نانو ذرات، پیل های سوختی، بایوسنسورها

تماس : 05144013523

mehdi baghayeri-curriculum vitae m.baghayeri@hsu.ac.ir

دکتر سیده فاطمه حجتی

مرتبه: دانشیار

گرایش : آلی

علاقه مندی پژوهشی: سنتز ترکیبات هتروسیکل، تبدیل گروه های عاملی به یکدیگر

تماس: 05144013522

c.v Hojati sf.hojati@hsu.ac.ir