ارتباط با ما

نشانی: سبزوار- توحید شهر – دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده علوم ورزشی

راهنمای تلفن دانشکده علوم ورزشی

دفتر رئیس دانشکده: دکتر رسول زیدآبادی  44012750-051

مدیرگروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشی: دکتر علی بنسبردی 44012759-051

مدیرگروه رشته رفتار حرکتی، حرکات اصلاحی و علوم ورزشی: دکتر حسین شاهرخی 44012756-051

رئیس آموزش: هادی یاراحمدی 44012755-051

کارشناس آموزش: طیبه امیری پارسا 44012754-051