گروه تربیت بدنی عمومی و رفتار حرکتی

مدیر گروه رفتار حرکتی، حرکات اصلاحی و تربیت بدنی عمومی

اعضاء هیات علمی رشته رفتار حرکتی

اعضاء هیات علمی رشته حرکات اصلاحی