گروه رفتار حرکتی و آسیب شناسی

مدیر گروه تربیت بدنی (رفتار حرکتی،آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، علوم ورزشی)

اعضاء هیات علمی رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

اعضاء هیات علمی رشته رفتار حرکتی