فراخوان کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره

مرکز مشاوره دانشگاه حکیم در جهت ارتقاء سلامت روان وافزایش مهارت های روان شناختی دانشجویان  در جهت سازگاری بیشتر ،اقدام به برگزاری یک سری کارگاه های آموزشی با عنوان مهارت های زندگی نموده است ،

ازعلاقمندان به شرکت در این کارگاهها دعوت می شود جهت شرکت در این کارگاههای آموزشی در اسرع وقت به مرکز مشاوره  دانشگاه مراجعه نمایند.

 
لیست کارگاههای آموزشی :
۱٫مهارتهای ارتباطی روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۳
۲٫مهارتهای برخورد مؤثر با استرس روز دوشنبه مورخ ۴/۱۲/۹۳
۳٫مهارتهای تصمیم گیری وحل مسأله روز سه شنبه مورخ ۵/۱۲/۹۳
۴٫مهارتهای کنترل خشم روز دوشنبه ۱۱/۱۲/۹۳
۵٫مهارتهای تفکر خلاق روز سه شنبه مورخ ۱۲/۱۲/۹۳
وچندین کارگاه دیگر