درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶

رشته های تحصیلی دانشگاه


 

 

دانشکده

گروه آموزشی

دوره تحصیلی

رشته تحصیلی- گرایش

۱

ادبیات و علوم انسانی

زبان انگلیسی

کارشناسی

زبان انگلیسی – زبان و ادبیات انگلیسی

۲

ادبیات و علوم انسانی

زبان انگلیسی

کارشناسـی ارشد

زبان انگلیسی – آموزش زبان انگلیسی

۳

ادبیات و علوم انسانی

زبان انگلیسی

کارشناسـی ارشد

زبان انگلیسی – زبان و ادبیات انگلیسی

۴

ادبیات و علوم انسانی

زبان انگلیسی

دکتری

زبان و ادبیات انگلیسی

۵

ادبیات و علوم انسانی

زبان فرانسه

کارشناسی

زبان فرانسه – ادبیات فرانسه

۶

ادبیات و علوم انسانی

زبان فرانسه

کارشناسی ارشد

زبان فرانسه

۷

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی

۸

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسـی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

۹

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

زبان وادبیات فارسی

۱۰

ادبیات و علوم انسانی

علوم تربیتی

کارشناسی

علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

۱۱

ادبیات و علوم انسانی

علوم سیاسی

کارشناسی

علوم سیاسی – علوم سیاسی

 

 * * *

 

دانشکده

گروه آموزشی

دوره تحصیلی

رشته تحصیلی- گرایش

۱

الهیات و معارف اسلامی

حقوق

کارشناسی

حقوق

۲

الهیات و معارف اسلامی

حقوق

کارشناسـی ارشد

حقوق – حقوق خصوصی

۳

الهیات و معارف اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسـی ارشد

علوم قرآن و حدیث

۴

الهیات و معارف اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی

الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی

۵

الهیات و معارف اسلامی

فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی

الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و حکمت اسلامی

۶

الهیات و معارف اسلامی

فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی ارشد

فلسفه و حکمت اسلامی

۷

الهیات و معارف اسلامی

زبان و ادبیات عرب

دکتری

زبان و ادبیات عربی

۸

الهیات و معارف اسلامی

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی

زبان و ادبیات عربی

۹

الهیات و معارف اسلامی

زبان و ادبیات عرب

کارشناسـی ارشد

زبان و ادبیات عربی

۱۰

الهیات و معارف اسلامی

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان عربی

۱۱

الهیات و معارف اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسـی ارشد

تاریخ تشیع

 

* * *

 

دانشکده

گروه آموزشی

دوره تحصیلی

رشته تحصیلی- گرایش

۱

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

۲

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش عمومی)

کارشناسـی ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی (تربیت بدنی عمومی)

۳

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی)

کارشناسـی ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

۴

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی وعلوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی)

دکتری

تربیت بدنی وعلوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی)

 

* * *

 

دانشکده

گروه آموزشی

دوره تحصیلی

رشته تحصیلی- گرایش

۱

جغرافیا و علوم محیطی

آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

کارشناسی

جغرافیا – آب و هواشناسی

۲

جغرافیا و علوم محیطی

آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

کارشناسی

جغرافیا – ژئومورفولوژی

۳

جغرافیا و علوم محیطی

آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

کارشناسی

جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی کاربردی

۴

جغرافیا و علوم محیطی

آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

کارشناسی

جغرافیای طبیعی – ژئومورفولوژی

۵

جغرافیا و علوم محیطی

آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

کارشناسـی ارشد

جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی کاربردی

۶

جغرافیا و علوم محیطی

آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

کارشناسـی ارشد

جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

۷

جغرافیا و علوم محیطی

آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

کارشناسـی ارشد

جغرافیای طبیعی – ژئومورفولوژی

۸

جغرافیا و علوم محیطی

آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

کارشناسـی ارشد

جغرافیای طبیعی – ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

۹

جغرافیا و علوم محیطی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

کارشناسی

جغرافیای انسانی (شهری)

۱۰

جغرافیا و علوم محیطی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

کارشناسی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

۱۱

جغرافیا و علوم محیطی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

کارشناسی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

۱۲

جغرافیا و علوم محیطی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

کارشناسـی ارشد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

۱۳

جغرافیا و علوم محیطی

آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

دکتری

جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)

۱۴

جغرافیا و علوم محیطی

تکنولوژی محیط زیست

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

۱۵

جغرافیا و علوم محیطی

تکنولوژی محیط زیست

کارشناسی ارشد

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

۱۶

جغرافیا و علوم محیطی

آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

دکتری

اقلیم شناسی

 

  * * *

 

دانشکده

گروه آموزشی

دوره تحصیلی

رشته تحصیلی- گرایش

۱

ریاضی و علوم کامپیوتر

آمار

کارشناسی

آمار

۲

ریاضی و علوم کامپیوتر

آمار

کارشناسی

آمار و کاربردها

۳

ریاضی و علوم کامپیوتر

ریاضی کاربردی

کارشناسی

ریاضی – ریاضی کاربردی

۴

ریاضی و علوم کامپیوتر

ریاضی کاربردی

کارشناسی

ریاضی – ریاضیات و کاربردها

۵

ریاضی و علوم کامپیوتر

ریاضی کاربردی

کارشناسـی ارشد

ریاضی – ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

۶

ریاضی و علوم کامپیوتر

ریاضی کاربردی

کارشناسـی ارشد

ریاضی – ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات

۷

ریاضی و علوم کامپیوتر

ریاضی کاربردی

کارشناسـی ارشد

علوم تصمیم و مهندسی دانش

۸

ریاضی و علوم کامپیوتر

ریاضی محض

کارشناسی

ریاضی – دبیری ریاضی

۹

ریاضی و علوم کامپیوتر

ریاضی محض

کارشناسی

ریاضی – ریاضی محض

۱۰

ریاضی و علوم کامپیوتر

ریاضی محض

کارشناسـی ارشد

ریاضی – ریاضی محض – آنالیز

۱۱

ریاضی و علوم کامپیوتر

ریاضی محض

کارشناسـی ارشد

ریاضی – ریاضی محض – جبر و توپولوژی

۱۲

ریاضی و علوم کامپیوتر

ریاضی محض

دکتری

ریاضی – جبر

۱۳

ریاضی و علوم کامپیوتر

ریاضی محض

دکتری

ریاضی – آنالیز

۱۴

ریاضی و علوم کامپیوتر

آمار

کارشناسی ارشد

آمار ریاضی

 

* * *

 

دانشکده

گروه آموزشی

دوره تحصیلی

رشته تحصیلی- گرایش

۱

مهندسی معماری و شهرسازی

حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

کارشناسی ناپیوسته

علمی کاربردی مرمت و احیاء بناهای تاریخی

۲

مهندسی معماری و شهرسازی

معماری

کارشناسی

معماری – مهندسی معماری

۳

مهندسی معماری و شهرسازی

معماری

کارشناسـی ارشد

مهندسی معماری

۴

مهندسی معماری و شهرسازی

حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

کارشناسی

مرمت و احیاء بناهای تاریخی

 

* * *

 

دانشکده

گروه آموزشی

دوره تحصیلی

رشته تحصیلی-گرایش

۱

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

کارشناسی

مهندسی مکانیک

۲

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

کارشناسـی ارشد

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

۳

فنی و مهندسی

عمران

کارشناسی

مهندسی عمران – عمران

۴

فنی و مهندسی

عمران

کارشناسی ارشد

عمران – سازه

۵

فنی و مهندسی

مهندسی مواد و پلیمر

کارشناسی

مهندسی مواد – متالوژی صنعتی

۶

فنی و مهندسی

مهندسی مواد و پلیمر

کارشناسـی ارشد

مهندسی مواد – شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی

۷

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

دکتری

مهندسی مکانیک

۸

فنی و مهندسی

مهندسی مواد

دکتری

مهندسی مواد

 

* * *

 

دانشکده

گروه آموزشی

دوره تحصیلی

رشته تحصیلی- گرایش

۱

مهندسی برق و کامپیوتر

مکاترونیک

کارشناسی

فنی و مهندسی – مکاترونیک

۲

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق-الکترونیک

دکتری

مهندسی برق – الکترونیک

۳

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق-الکترونیک

کارشناسی

مهندسی برق – الکترونیک

۴

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق-الکترونیک

کارشناسی

مهندسی برق – قدرت

۵

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق-الکترونیک

کارشناسـی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

۶

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی پزشکی

کارشناسـی ارشد

مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

۷

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی پزشکی

دکتری

مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

۸

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر – سخت افزار

۹

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق-الکترونیک

کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

۱۰

مهندسی برق و کامپیوتر

مکاترونیک

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی – مکاترونیک

 

* * *

 

دانشکده

گروه آموزشی

دوره تحصیلی

رشته تحصیلی- گرایش

۱

مهندسی نفت و پتروشیمی

مهندسی شیمی

کارشناسی

مهندسی شیمی

۲

مهندسی نفت و پتروشیمی

مهندسی نفت

کارشناسی

بهره برداری

 

* * *

 

دانشکده

گروه آموزشی

دوره تحصیلی

رشته تحصیلی- گرایش

۱

علوم پایه

شیمی

کارشناسی

شیمی دارویی

۲

علوم پایه

شیمی

کارشناسی

شیمی – شیمی محض

۳

علوم پایه

شیمی

کارشناسـی ارشد

شیمی – شیمی آلی

۴

علوم پایه

شیمی

کارشناسـی ارشد

شیمی – شیمی فیزیک

۵

علوم پایه

شیمی

کارشناسـی ارشد

شیمی – شیمی معدنی

۶

علوم پایه

شیمی

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

۷

علوم پایه

شیمی

دکتری

شیمی معدنی

۸

علوم پایه

فیزیک

کارشناسی

فیزیک – فیزیک حالت جامد

۹

علوم پایه

فیزیک

کارشناسی

فیزیک – هسته ای

۱۰

علوم پایه

فیزیک

کارشناسـی ارشد

فیزیک – ژئو فیزیک

۱۱

علوم پایه

فیزیک

کارشناسـی ارشد

فیزیک – ذرات بنیادی

۱۲

علوم پایه

فیزیک

کارشناسـی ارشد

فیزیک – فیزیک حالت جامد

۱۳

علوم پایه

فیزیک

کارشناسـی ارشد

فیزیک – هسته ای

۱۴

علوم پایه

فیزیک

دکتری

فیزیک – هسته ای

۱۵

علوم پایه

زیست شناسی

کارشناسی

زیست شناسی – عمومی

۱۶

علوم پایه

زیست شناسی

کارشناسـی

زیست شناسی ـ بیوشیمی

۱۷

علوم پایه

زیست شناسی

کارشناسـی ارشد

زیست شناسی ـ بیوشیمی

۱۸

علوم پایه

زیست شناسی

کارشناسـی ارشد

زیست شناسی– علوم سلولی و مولکولی