درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

رشته های تحصیلی دانشگاه


 

دانشکده

گروه آموزشي

دوره تحصيلي

رشته تحصيلي- گرايش

1

ادبيات و علوم انساني

زبان انگليسي

کارشناسي

زبان انگليسي - زبان و ادبيات انگليسي

2

ادبيات و علوم انساني

زبان انگليسي

کارشناسـي ارشد

زبان انگليسي - آموزش زبان انگليسي

3

ادبيات و علوم انساني

زبان انگليسي

کارشناسـي ارشد

زبان انگليسي - زبان و ادبيات انگليسي

4

ادبيات و علوم انساني

زبان انگليسي

دکتري

زبان و ادبيات انگليسي

5

ادبيات و علوم انساني

زبان فرانسه

کارشناسي

زبان فرانسه - ادبيات فرانسه

6

ادبيات و علوم انساني

زبان فرانسه

کارشناسي ارشد

زبان فرانسه

7

ادبيات و علوم انساني

زبان و ادبيات فارسي

کارشناسي

زبان و ادبيات فارسي

8

ادبيات و علوم انساني

زبان و ادبيات فارسي

کارشناسـي ارشد

زبان و ادبيات فارسي

9

ادبيات و علوم انساني

زبان و ادبيات فارسي

دکتري

زبان وادبيات فارسي

10

ادبيات و علوم انساني

علوم تربيتي

کارشناسي

علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي

11

ادبيات و علوم انساني

علوم سياسي

کارشناسي

علوم سياسي - علوم سياسي

 

 * * *

 

دانشکده

گروه آموزشي

دوره تحصيلي

رشته تحصيلي- گرايش

1

الهيات و معارف اسلامي

حقوق

کارشناسي

حقوق

2

الهيات و معارف اسلامي

حقوق

کارشناسـي ارشد

حقوق - حقوق خصوصي

3

الهيات و معارف اسلامي

فقه و مباني حقوق اسلامي

کارشناسـي ارشد

علوم قرآن و حديث

4

الهيات و معارف اسلامي

فقه و مباني حقوق اسلامي

کارشناسي

الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي

5

الهيات و معارف اسلامي

فلسفه و حکمت اسلامي

کارشناسي

الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و حکمت اسلامي

6

الهيات و معارف اسلامي

فلسفه و حکمت اسلامي

کارشناسي ارشد

فلسفه و حکمت اسلامي

7

الهيات و معارف اسلامي

زبان و ادبيات عرب

دکتري

زبان و ادبيات عربي

8

الهيات و معارف اسلامي

زبان و ادبيات عرب

کارشناسي

زبان و ادبيات عربي

9

الهيات و معارف اسلامي

زبان و ادبيات عرب

کارشناسـي ارشد

زبان و ادبيات عربي

10

الهيات و معارف اسلامي

زبان و ادبيات عرب

کارشناسي ارشد

مترجمي زبان عربي

11

الهيات و معارف اسلامي

فقه و مباني حقوق اسلامي

کارشناسـي ارشد

تاريخ تشيع

 

* * *

دانشکده

گروه آموزشي

دوره تحصيلي

رشته تحصيلي- گرايش

1

تربيت بدني و علوم ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي

کارشناسي

تربيت بدني و علوم ورزشي

2

تربيت بدني و علوم ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش عمومي)

کارشناسـي ارشد

تربيت بدني و علوم ورزشي (تربيت بدني عمومي)

3

تربيت بدني و علوم ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي(فيزيولوژي ورزشي)

کارشناسـي ارشد

تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي

4

تربيت بدني و علوم ورزشي

تربيت بدني وعلوم ورزشي(فيزيولوژي ورزشي)

دکتري

تربيت بدني وعلوم ورزشي(فيزيولوژي ورزشي)

 

* * *

دانشکده

گروه آموزشي

دوره تحصيلي

رشته تحصيلي- گرايش

1

جغرافيا و علوم محيطي

آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

کارشناسي

جغرافيا - آب و هواشناسي

2

جغرافيا و علوم محيطي

آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

کارشناسي

جغرافيا - ژئومورفولوژي

3

جغرافيا و علوم محيطي

آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

کارشناسي

جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي کاربردي

4

جغرافيا و علوم محيطي

آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

کارشناسي

جغرافياي طبيعي - ژئومورفولوژي

5

جغرافيا و علوم محيطي

آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

کارشناسـي ارشد

جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي کاربردي

6

جغرافيا و علوم محيطي

آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

کارشناسـي ارشد

جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي

7

جغرافيا و علوم محيطي

آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

کارشناسـي ارشد

جغرافياي طبيعي - ژئومورفولوژي

8

جغرافيا و علوم محيطي

آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

کارشناسـي ارشد

جغرافياي طبيعي - ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي

9

جغرافيا و علوم محيطي

جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي

کارشناسي

جغرافياي انساني (شهري)

10

جغرافيا و علوم محيطي

جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي

کارشناسي

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

11

جغرافيا و علوم محيطي

جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي

کارشناسي

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

12

جغرافيا و علوم محيطي

جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي

کارشناسـي ارشد

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

13

جغرافيا و علوم محيطي

آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

دکتري

جغرافياي طبيعي (ژئومورفولوژي)

14

جغرافيا و علوم محيطي

تکنولوژي محيط زيست

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي منابع طبيعي – محيط زيست

15

جغرافيا و علوم محيطي

تکنولوژي محيط زيست

کارشناسي ارشد

مهندسي منابع طبيعي – محيط زيست

16

جغرافيا و علوم محيطي

آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

دکتري

اقليم شناسي

 

  * * *

دانشکده

گروه آموزشي

دوره تحصيلي

رشته تحصيلي- گرايش

1

رياضي و علوم کامپيوتر

آمار

کارشناسي

آمار

2

رياضي و علوم کامپيوتر

آمار

کارشناسي

آمار و کاربردها

3

رياضي و علوم کامپيوتر

رياضي کاربردي

کارشناسي

رياضي - رياضي کاربردي

4

رياضي و علوم کامپيوتر

رياضي کاربردي

کارشناسي

رياضي - رياضيات و کاربردها

5

رياضي و علوم کامپيوتر

رياضي کاربردي

کارشناسـي ارشد

رياضي - رياضي کاربردي - آناليز عددي

6

رياضي و علوم کامپيوتر

رياضي کاربردي

کارشناسـي ارشد

رياضي - رياضي کاربردي - تحقيق در عمليات

7

رياضي و علوم کامپيوتر

رياضي محض

کارشناسي

رياضي - دبيري رياضي

8

رياضي و علوم کامپيوتر

رياضي محض

کارشناسي

رياضي - رياضي محض

9

رياضي و علوم کامپيوتر

رياضي محض

کارشناسـي ارشد

رياضي - رياضي محض - آناليز

10

رياضي و علوم کامپيوتر

رياضي محض

کارشناسـي ارشد

رياضي - رياضي محض - جبر و توپولوژي

11

رياضي و علوم کامپيوتر

رياضي محض

دکتري

رياضي – جبر

12

رياضي و علوم کامپيوتر

رياضي محض

دکتري

رياضي – آناليز

13

رياضي و علوم کامپيوتر

آمار

کارشناسي ارشد

آمار رياضي

 

* * *

دانشکده

گروه آموزشي

دوره تحصيلي

رشته تحصيلي- گرايش

1

مهندسي معماري و شهرسازي

حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي

کارشناسي ناپيوسته

علمي کاربردي مرمت و احياء بناهاي تاريخي

2

مهندسي معماري و شهرسازي

معماري

کارشناسي

معماري - مهندسي معماري

3

مهندسي معماري و شهرسازي

معماري

کارشناسـي ارشد

مهندسي معماري

4

مهندسي معماري و شهرسازي

حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي

کارشناسي

مرمت و احياء بناهاي تاريخي

 

* * *

دانشکده

گروه آموزشي

دوره تحصيلي

رشته تحصيلي-گرايش

1

فني و مهندسي

مهندسي مکانيک

کارشناسي

مهندسي مکانيک

2

فني و مهندسي

مهندسي مکانيک

کارشناسـي ارشد

مهندسي مکانيک - تبديل انرژي

3

فني و مهندسي

عمران

کارشناسي

مهندسي عمران – عمران

4

فني و مهندسي

عمران

کارشناسي ارشد

عمران – سازه

5

فني و مهندسي

مهندسي مواد و پليمر

کارشناسي

مهندسي مواد - متالوژي صنعتي

6

فني و مهندسي

مهندسي مواد و پليمر

کارشناسـي ارشد

مهندسي مواد - شناسايي، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسي

7

فني و مهندسي

مهندسي مکانيک

دکتري

مهندسي مکانيک

8

فني و مهندسي

مهندسي مواد

دکتري

مهندسي مواد

 

* * *

دانشکده

گروه آموزشي

دوره تحصيلي

رشته تحصيلي- گرايش

1

مهندسي برق و کامپيوتر

مکاترونيک

کارشناسي

فني و مهندسي - مکاترونيک

2

مهندسي برق و کامپيوتر

مهندسي برق-الکترونيک

دکتري

مهندسي برق - الکترونيک

3

مهندسي برق و کامپيوتر

مهندسي برق-الکترونيک

کارشناسي

مهندسي برق - الکترونيک

4

مهندسي برق و کامپيوتر

مهندسي برق-الکترونيک

کارشناسي

مهندسي برق - قدرت

5

مهندسي برق و کامپيوتر

مهندسي برق-الکترونيک

کارشناسـي ارشد

مهندسي برق - الکترونيک

6

مهندسي برق و کامپيوتر

مهندسي پزشکي

کارشناسـي ارشد

مهندسي پزشکي - بيوالکتريک

7

مهندسي برق و کامپيوتر

مهندسي پزشکي

دکتري

مهندسي پزشكي(بيوالكتريك)

8

مهندسي برق و کامپيوتر

مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

کارشناسي

مهندسي کامپيوتر - سخت افزار

9

مهندسي برق و کامپيوتر

مهندسي برق-الکترونيک

کارشناسي ارشد

مهندسي برق - قدرت

10

مهندسي برق و کامپيوتر

مکاترونيک

کارشناسي ارشد

فني و مهندسي - مکاترونيک

 

* * *

دانشکده

گروه آموزشي

دوره تحصيلي

رشته تحصيلي- گرايش

1

مهندسي نفت و پتروشيمي

مهندسي شيمي

کارشناسي

مهندسي شيمي

2

مهندسي نفت و پتروشيمي

مهندسي نفت

کارشناسي

بهره برداري
 

* * *

دانشکده

گروه آموزشي

دوره تحصيلي

رشته تحصيلي- گرايش

1

علوم پايه

شيمي

کارشناسي

شيمي دارويي

2

علوم پايه

شيمي

کارشناسي

شيمي - شيمي محض

3

علوم پايه

شيمي

کارشناسـي ارشد

شيمي - شيمي آلي

4

علوم پايه

شيمي

کارشناسـي ارشد

شيمي - شيمي فيزيک

5

علوم پايه

شيمي

کارشناسـي ارشد

شيمي - شيمي معدني

6

علوم پايه

شيمي

کارشناسي ارشد

شيمي تجزيه

7

علوم پايه

شيمي

دکتري

شيمي معدني

8

علوم پايه

فيزيک

کارشناسي

فيزيک - فيزيک حالت جامد

9

علوم پايه

فيزيک

کارشناسي

فيزيک - هسته اي

10

علوم پايه

فيزيک

کارشناسـي ارشد

فيزيک – ژئو فيزيک

11

علوم پايه

فيزيک

کارشناسـي ارشد

فيزيک - ذرات بنيادي

12

علوم پايه

فيزيک

کارشناسـي ارشد

فيزيک - فيزيک حالت جامد

13

علوم پايه

فيزيک

کارشناسـي ارشد

فيزيک - هسته اي

14

علوم پايه

فيزيک

دکتري

فيزيک - هسته اي

15

علوم پايه

زيست شناسي

کارشناسي

زيست شناسي - عمومي

16

علوم پايه

زيست شناسي

کارشناسـي

زيست شناسي ـ بيوشيمي

17

علوم پايه

زيست شناسي

کارشناسـي ارشد

زيست شناسي ـ بيوشيمي

18

علوم پايه

زيست شناسي

کارشناسـي ارشد

زيست شناسي– علوم سلولي و مولکولي