بازدید ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر مولوی و معاونت اداری مالی جناب آقای دکتر سیاوش پور از نمایشگاه آثار منتخب دانشجویان معماری
گزارش انتخاب رئیس دانشکده

گزارش انتخاب رئیس دانشکده

درمورخ 96/12/05، جلسه ای به منظور انتخاب رئیس دانشکده معماری و شهرسازی با حضور رئیس دانشگاه، معاون اداری و مالی وکلیه ی اعضای هیأت علمی ...

انتصاب سرپرست دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری

انتصاب سرپرست دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر حسن استاجی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی معماری را به سمت ” سرپرست دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی” دانشگاه حکیم سبزواری ...