مراحل اخذ پایان نامه

به اطلاع دانشجویان گرامي می رساند مراحل اخذ پایان نامه و فرم های مربوط به شرح زیر می باشد .

جهت رویت فرمهای تحصیلات تکمیلی اینجا را کلیک کنید.

ردیف

عنوان

مسئول اجرا

 ۱

تکمیل فرم درخواست

دانشجو

 ۲

تحویل فرم درخواست  به همراه مدارك پژوهشي به کارشناس تحصیلات تکمیلی

دانشجو

 ۳

بررسی شرایط اخذ پایان نامه و فرم درخواست

گروه آموزشی

 ۴

تکمیل فرم ۱۰۳ با کمک استاد راهنما

دانشجو

 ۵

تصویب در گروه آموزشی

گروه آموزشی

 ۶

ثبت اطلاعات اولیه پایان نامه در سامانه Thesis.irandoc.ac.ir و اخذ کد رهگیری

دانشجو

 ۷

تصویب در دانشکده

دانشکده

 ۸

انتخاب واحد درس پایان نامه

دانشجو

 ۹

تحویل فرم های تایید شده به کارشناس تحصیلات تکمیلی

دانشجو

 ۱۰

ارسال مشخصات پروپوزال (فرم شماره ۲) به مدیریت تحصیلات تکمیلی جهت ثبت در ایرانداک و سیستم آموزش

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

 ۱۱

دفاع پایان نامه

دانشجو

 ۱۲

ثبت اطلاعات کامل پایان نامه در سامانه Thesis.irandoc.ac.ir و اخذ کد رهگیری

مدیریت تحصیلات تکمیلی