گروه های آموزشی

گروه آموزشی


کارشناسی


کارشناسی ارشد


دکتری


 

مهندسی پزشکی


 

———–

 

گرایش بیوالکتریک

 

گرایش بیوالکتریک

 

 

مهندسی برق – الکترونیک


 

مهندسی برق

گرایش افزارهای میکرو و نانوالکترونیک

و

گرایش مجتمع الکترونیک

 

الکترونیک

 

مهندسی برق – قدرت


 

مهندسی برق

گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی

و

گرایش سیستم های قدرت

 

———–

 

مهندسی مکاترونیک


 

———–

 

مهندسی مکاترونیک

 

 

———–

 

مهندسی کامپیوتر


 

مهندسی کامپیوتر

 

 

———–

 

———–