آيين نامه مربوط به تحصيلات تکميلي

آیین نامه های ویژه دکتری 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آيين نامه جديددكتري آموزشي پژوهشي و پژوهشي تا ۹۵

آيين نامه دکتري تخصصي ۹۵و مابعد)

 


آیین نامه های ویژه کارشناسی ارشد  

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ایین نامه کارشناسی ارشد ۹۴ و مابعد