فرايند مربوط به کارشناسي

فرايند کارشناسي: آنچه دانشجو در بدو ورود بايد بدان       farayand
فرآیندها