مدیریت همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی

مدیر همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی

نام: علی  نام خانوادگی: خوش سیما

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی و نفت

رتبه دانشگاهی: عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی- دانشیار

وضعیت استخدامی: رسمی 

CV-Khoshsima