به همت دفتر مدیریت بین المللل اردوی بازید دانشجویان بین الملل  در روز پنج شنبه مورخ 1401/08/26 به مقصد سبزوار با عنوان سبزوار گردی و بازید از موزه ها و آثار تاریخی شهر برگزار گردید.