بازدید سرپرست دفتر معاون وزیر محترم نفت در امور پتروشیمی

جناب آقای مهندسی ابوالفضلی سرپرست دفتر معاون وزیر محترم نفت در امور پتروشیمی با همراهی جناب آقای دکتر فرزی سرپرست مدیریت همکاری های علمی و بین المللی و دفتر ارتباط با صنعت مورخ 27 تیر ماه از دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی بازدید به عمل آوردند. در این بازدید با اعضای محترم هیات علمی از آزمایشگاههای دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی بازدید کرده و به پاره ایی از مسائل پرداختند.