دستور العمل های دانشگاه

فصـــل اول

شرایط ورود و نام نویسی

شرايط ورود:
ماده ۱ – شرايط ورود در دوره هاي كارداني، كارشناسي(پيوسته و ناپيوسته)،‌كارشناسي ارشد پيوسته و دوره هاي دكتري عمومي پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و دامپزشكي، اعم از دوره هاي روزانه و شبانه به شرح زير است.
۱- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي.
۲- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشور، مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه) يا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي (مطابق مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي) و با داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد به تاييد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.
۳- پذيرفته شدن در آزمون ورودي
نام نويسي
ماده ۲ – پذيرفته شدگان آزمون ورودي،‌موظفند در مهلت هايي كه توسط دانشگاه يا مركز آموزش عالي اعلام مي شود، براي نام نويسي و انتخاب واحد مراجعه نمايند . عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال پس از اعلام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.
ماده ۳- دانشجو موظف است در هر نيمسال، زماني كه دانشگاه اعلام مي كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي بدون اطلاع و عذر موجه، در يك نيمسال بمنزله انصراف از تحصيل است در صورت تاخير و يا عذرموجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل را در آن نيمسال ندارد، ولي آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود.
تبصره – دانشجو موظف است عذر موجه خودرا در خودداري از نام نويسي، با دلايل مستند بطور مكتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي، به اداره آموزش موسسه آموزش عالي اطلاع دهد.
منع تحصيل همزمان
ماده ۴- دانشجو در يك زمان حق نام نويسي، بيش از يك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف، از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي به تشخيص كميسيون بررسي موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.
تبصره – دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان) از شمول اين ماده مستثني هستند.
تعريف دانشجوي ممتاز و ضوابط اجرايي اين تبصره ، توسط شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي تعيين و ابلاغ مي شود.

فصــل دوم

نـظام آمـوزشی

تعريف واحد درسي
ماده ۵- آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است. در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس، به همان درس محدود است. هر واحد درس، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن بصورت نظري ۱۷ ساعت، عملي (يا آزمايشگاهي) ۳۴ ساعت، كارگاهي(يا عمليات ميداني) ۵۱ ساعت، كارآموزي و كارورزي (با كادر عرصه) ۶۸ ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي (يا دوره تابستاني) و طبق برنامه مصوب شورايعالي برنامه ريزي تدريس مي شود. در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين مي شود.
سال تحصيلي
ماده ۶- هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و عنداللزوم يك دوره تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل ۱۷ هفته و هر دوره تابستاني شامل ۶ هفته آموزش است.
تبصره – مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

حدود و اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي

ماده ۷- تمام دانشگاهها موظفند برنامه هاي درسي مصوب شورايعالي برنامه ريزي را اجرا نمايند. ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها، روش تدريس و جابجاكردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاه است.
دروس انتخابي
ماده ۸- دانشگاهها مي توانند در هر رشته به تشخيص گروه مربوط تعدادي از دروس مرتبط با رشته را تعيين و بعنوان دروس انتخابي به دانشجويان ارائه دهند، مشروط بر آنكه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نكند.
ساعات حل تمرين
ماده ۹- دانشگاهها مي توانند در صورت لزوم به تشخيص گروه آموزشي، در هر رشته از دوره هاي كارشناسي، تا ۲۰ ساعت، در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا ۱۰ ساعت بعنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته ، در طول دوره بيفزايند.

فصــل سوم

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

تعداد واحدها
ماده ۱۰- تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي بشرح زير است.
دوره هاي كارداني – بين ۶۸ تا ۷۲ واحد
دوره هاي كارشناسي پيوسته غير از رشته هاي فني و مهندسي – ۱۳۰ تا ۱۳۷ واحد.
دوره هاي كارشناسي پيوسته فني و مهندسي – ۱۳۰ تا ۱۴۳ واحد
دوره هاي كارشناسي ناپيوسته – ۶۷ تا ۷۰ واحد
دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته – ۱۷۲ تا ۱۸۲ واحد
ماده ۱۱- هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل ۱۲ واحد و حداكثر ۲۰ واحد درسي را انتخاب نمايد.
تبصره  ۱ – در آخرين نيمسال تحصيلي،‌دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل ۱۲ واحد معاف است.
تبصره ۲ – در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يكدرس باقيمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تاييد استاد مربوط، مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند.
تبصره ۳ – اگر دانشجوئي در يك نيمسال ميانگين نمراتش حداقل ۱۷ باشد مي تواند با نظر دانشگاه در نيمسال بعد حداكثر تا ۲۴ واحد درسي را انتخاب كند.
تبصره ۴ – در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر ۲۴ واحد باقي داشته باشد،‌حتي اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه مي تواند تمامي واحدهاي باقي مانده را در يك نيمسال انتخاب نمايد.
تبصره ۵ – تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر ۶ واحد درسي مي باشد.
دروس پيش نياز
ماده ۱۲- پذيرفته شدگان در آزمون سراسري ورودي دانشگاهها در دوره هاي كارداني،  كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام امتحان آنها در آزمون ورودي در يك يا چند درس، به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند برحسب نياز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند بعنوان دروس جبراني يا (پيش نياز دانشگاهي) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذراند .
تبصره ۱ –  تعيين نوع درس، تعداد واحد،‌ريزمواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي برعهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده است.
تبصره ۲ – سازمان سنجش آموزش كشور، موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ورودي، كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار دهد.
تبصره ۳ –  ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاهها، از هر حيث مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.
نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود و در مشروطي، قبولي و يا رد دانشجو نيز تاثير دارد.
تبصره ۴ – به حداكثر طول دوره تحصيلي دانشجوياني كه حداقل ۸ واحد از دروس پيش نياز دانشگاهي را گذرانده باشند، يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود.
طول دوره
ماده ۱۳- حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته ۳ سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته ۶ سال است. در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود.

فصــل چهارم

حضـور و غیـاب

حضور در جلسات درس
ماده۴ ۱- حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از۱۶/۳ مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غيراينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب
مي شود.
تبصره ۱- در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ۱۶/۳ باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود،‌ آن درس حذف مي شود. در اين حال رعايت حد نصاب ۱۲ واحد در طول نيمسال براي وي الزامي نيست، ولي نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد.
تبصره ۲- غيبت در جلسات در دو هفته اول هر درس،‌بدليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزو غيبت ۱۶/۳ غيبت مجاز دانشجو محسوب مي شود.
غيبت در امتحان
ماده ۱۵- غيبت غيرموجه در امتحان هر درس بمنزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد.
ماده ۱۶- تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان برعهده شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است.

فصـل پنجم

حذف و اضافه

ماده ۱۷-  دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي، فقط در مهلتي كمتر از دو هفته، پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخاب خود را حذف يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد، مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نكند.
ماده ۱۸- در صورت اضطرار دانشجو مي تواند تا پنج هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تاييد گروه آموزشي مربوطه حذف كند، مشروط بر اينكه اولا غيبت دانشجو در آن درس بيش از ۱۶/۳ مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا تعداد واحدهاي باقيمانده وي از ۱۲ واحد كمتر نشود.
ماده ۱۹- حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اينصورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره ۱- دانشجوی غایب بایستی حداکثر تا یک هفته پس از پایان امتحانات آن نیمسال، علت غیبت موجه خود را با مدارک مستند به آموزش دانشکده مربوطه تسلیم کند، تا در صورت موجه تشخیص دادن علت غیبت، نسبت به حذف درس یا دروس اقدام گردد. بدیهی است پس از سپری شدن موعد مقرر با دانشگاه از بررسی تقاضای دانشجو معذور و برای آن درس یا دروس، نمره صفر منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – در صورت موافقت با حذف اضطراری هر درس شهریه متغیر آن درس مسترد نمیگردد، طبق بخشنامه ۵۴/۲۴/۱۱/۲۴ مورخ ۲۷/۶/۷۸ معاونت وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

فصـل ششم

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

معيارهاي ارزيابي
ماده ۲۰- ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس، انجام تكاليف درسي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.
تبصره – برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس الزامي است.
ماده ۲۱- معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس بصورت عددي بين صفر تا بيست تعيين مي شود.
ماده ۲۲- حداقل نمره قبولي در هر درس ۱۰ است. دانشجوئي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود، در اولين فرصت ملزم به تكرار آن است. با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود.
تبصره – اگر دانشجوئي در يك درس اختياري مردود شود، به جاي آن درس مي تواند از جدول دروس انتخابي در برنامه مصوب،‌دروس ديگري را انتخاب كند.
درس ناتمام
ماده ۲۳- در موارد استثنائي نمره تمرين دبيري، كارآموزي و كارورزي، عمليات صحرايي و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب توام با پروژه ارائه مي شود، در صورتي كه به تشخيص استاد و تاييد گروه آموزشي مربوط تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايستي حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد.
اعلام نمرات
ماده ۲۴- استاد موظف است گزارش نمره نهائي هر درس را حداكثر ظرف ۱۰ روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش تسليم نمايد.
ماده ۲۵- نمرات دانشجويان حداكثر تا ۲ هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي غيرقابل تغيير مي باشد.
ميانگين نمرات
ماده ۲۶- در پايان هر نيمسال تحصيلي،‌ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال و در پايان دوره تحصيلي، ميانگين كل نمرات دانشجو، محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.
تبصره ۱- براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصلضربها در تمامي دروسي كه دانشجو براي آنها نمره گرفته است (اعم از ردي و يا قبولي) بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي شود.
تبصره ۲- دوره تابستاني بعنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود. نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذارند، تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي شود. به همين نحو نمرات دانشجو، در نيمسالي كه الزاما كمتر از ۱۲ واحد انتخاب مي كند و كسر بودن واحدها خارج از اراده او است نيز مانند دروس تابستاني در ميانگين كل او محاسبه مي شود، ولي آن نيمسال جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.
نام نويسي مشروط
ماده ۲۷- ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال نبايد كمتر از ۱۲ باشد،‌در غير اينصورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد، بصورت مشروط خواهد بود.
تبصره- هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي كتبا اطلاع دهد و يك نسخه از آنرا در پرونده دانشجو ضبط نمايد. با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.
ماده ۲۸- دانشجويي كه بصورت مشروط نام نويسي مي كند، جز در آخرين نيمسال مشروطي حق انتخابي بيش از ۱۴ واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.
اخراج دانشجوی مشروط
ماده ۲۹- در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته سه نيمسال متوالي يا ۴ نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي،‌ اعم از متوالي يا متناوب، كمتر از ۱۲ باشد در هر مرحله اي كه باشد از ادامه تحصيل محروم ميگردد.
ماده ۳۰- دانشجويي كه به علت مشروط شدن يا به هر دليل ديگر از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم يا منصرف مي شود،‌در صورتي كه حداقل ۷۰ واحد درسي را با نمره قبولي گذرانده باشد مي تواند مدرك كارداني در همان رشته دريافت كند.
تبصره ۱– صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته، يا مجري بودن دانشگاه صادر كننده مدرك كارداني صورت مي گيرد.
تبصره ۲– در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط، به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود، در مقطع پایین تر، در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها رشته جدید و گذراندن واحدهای کمبود، در آن مقطع فارغ التحصیل شود. بدیهی است که تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود، برعهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است.
ماده ۳۱- دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد،‌از ادامه تحصيل محروم مي شود. در صورت انجام و يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است مي تواند براي تحصيل مجدد، در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود به تحصيل ادامه دهد.
دانشگاه پذيرنده مي تواند واحدهايي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است،‌با برنامه رشته جديد انطباق داده و طبق ضوابط اين آئين نامه بعضي يا تمام آنرا بپذيرد.
ماده ۳۲- دانشجوي دوره كارشناسي ارشد پيوسته، در طول تحصيل تا سقف واحدهاي قابل قبول دوره كارشناسي «۱۳۵ تا ۱۴۰» تابع مقررات اين آئين نامه است و در دروس تخصصی، پروژه و پايان نامه كه در برنامه مصوب با علامت ستاره مشخص شده اند تابع آئين نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته خواهد بود.

فصل هفتم

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
مرخصي تحصيلي
ماده ۳۳- دانشجو مي تواند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته يك نيمسال و دوره هاي كارشناسي پيوسته براي ۲ نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.
تبصره – مدت مرخصي تحصيلي ، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.
ماده ۳۴- تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد بصورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تسليم گردد.
تبصره – اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر ازگروه آموزشي ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وي ابلاغ نمايد.
انصراف از تحصيل
ماده ۳۵- ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشگاه محل تحصيل انصراف از تحصيل محسوب مي گردد و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل را ندارد.
تبصره ۱– در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دليل آنرا حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد در صورتي كه تائيد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد.
ماده ۳۶- دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود،‌ بايد درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.
تبصره ۲ – دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است عمل كند.
تبصره ۳ – تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري براساس ضوابط مربوط است.
مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسركاركنان دولت
ماده ۳۷- دانشجوئي كه بعنوان همسر يكي از كاركنان دولت، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه، بعنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي شود، مي تواند با ارائه حكم ماموريت همسر و به تشخيص و تائيد شوراي آموزشي دانشگاه علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل، تا ۴ سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

فصـل هشتم

انتقال

تعريف انتقال
ماده ۳۸- انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.
ماده ۳۹- انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد زير:
۱- شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، بطوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني،‌به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.
۲- معلوليت موثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شورايعالي پزشكي بطور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.
۳- ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد،‌با تاييد مراجع ذيربط.
تبصره ۱- هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته شود.
تبصره ۲- براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد باشد گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تاييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.
ماده ۴۰- انتقال دانشجو از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يكديگر، در يك رشته و در يك مقطع، به شرط موافقت دانشگاهها مبدا و مقصد بلامانع مي باشد.
ماده ۴۱- انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه، از دانشگاه پيام نور به دانشگاههاي حضوري (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههاي غيردولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبدا و مقصد بلامانع است.
انتقال فرزندان اعضای هیات علمی
ماده ۴۲- انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيات علمي به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ويژه صورت مي گيرد و اين ضوابط توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه، تدوين و ابلاغ
مي شود.
انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور
ماده ۴۳- انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل مطابق آئين نامه اي صورت مي گيرد كه در جلسه ۲۲۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۴ شورايعالي برنامه ريزي تصويب و ابلاغ شده است.
ماده ۴۴- دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را با ذكر مورد،‌حداقل ۶ هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدا تسليم نمايد.
ماده ۴۵- دانشگاه مبدا در صورت موافقت با انتقال، موظف است حداكثر ظرف يك هفته موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ريزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد.
دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي ، نظر خود را به دانشگاه مبدا اعلام نمايد.
تبصره- در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء با دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع مي شود.
ماده ۴۶- در صورت انتقال فقط واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها ۱۲ و بالاتر از ۱۲ باشد پذيرفته
مي شوند و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از ۱۲ است برعهده دانشگاه مقصد است . در هر حال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.
تبصره ۱– تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي عينا در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده فقط در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي شود.
تبصره ۲– برابر بند ۵ صورتجلسه ۷۴۹ مورخ ۲۰/۲/۸۳ شورای آموزشی دانشگاه کلیه واحدهای دانشگاه مبدا به استثنای واحدهایی که نمره آن بین ۱۰ تا ۱۲ بوده و عینا در دانشگاه مقصد تکرار گردیده، در میانگین کل نمرات دانشجویان انتقالی محاسبه می گردد.
ماده ۴۷- مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در مدرك، تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههاي مبداء و مقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود.
ماده ۴۸- انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصيلي فقط يكبار مجاز است.
توضيح مهم:
تصميم نهايي در مورد ميهماني و انتقال دانشجو در صورت داشتن شرايط لازم در نهايت به عهده دانشگاه مبدا و مقصد مي باشد.

فصـل نهم

دانشجوی میهمان

ماده ۴۹- در مواردي كه دانشجو بطور موقت، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد مي تواند با موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد، بعنوان دانشجوي ميهمان بطور موقت براي مدت معيني محل تحصيل خود را تغيير دهد.
ماده ۵۰- ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه ، مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
ماده ۵۱- ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس بصورت تكدرس با نظر دانشگاه مقصد بلامانع است.
ماده ۵۲- هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و يا دو نيمسال در دوره كارشناسي در يك دانشگاه، بطور تمام وقت، بصورت ميهمان تحصيل كند. در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو بصورت ميهمان (چه بصورت تمام وقت و چه بصورت تكدرس) در يك يا چند دانشگاه گذرانيده باشد، از ۴۰% كل واحدهاي دوره تجاوز كند.
تبصره – انتخاب واحد دانشجو، چه بصورت تكدرس و چه بصورت تمام وقت، بايد با اطلاع گروه آموزشي دانشگاه مبداء و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.
ماده ۵۳- واحدهايي را كه دانشجوي ميهمان در يك دانشگاه مي گذراند، عينا در كارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.
ماده ۵۴- مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبداء صادر
مي شود.

فصـل دهم

تغییر رشته

ماده ۵۵-  دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي ميتواند با داشتن شرايط ذكر شده و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آزمايشي و همان دانشگاه تغيير رشته دهد.
۱- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.
۲- حداقل ۶/۱ و حداكثر ۳/۲ واحدهاي  دوره را گذرانده باشد.
۳- نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد.
۴- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.
تبصره ۱ – تغيير رشته دانشجوياني كه به دانشگاههاي اجرائي خاصي تعهد دارند با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است.
تبصره ۲ – تغيير رشته به رشته هاي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيش بيني شده است،‌موكول به احراز شرايط مربوط است.
تبصره ۳ – دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي، تنها يكبار مي تواند تغيير رشته دهد.
ماده ۵۶- تغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم سطح، صورت مي گيرد. در غير اينصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر امكان پذير است.
ماده ۵۷- در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نام نويسي كند و پس از نام نويسي دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد.
تبصره ۱ – اقدام نكردن دانشجو به نام نويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود.
ماده ۵۸- دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي  رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته ميشود كه به تشخيص گروه آموزشي، با دروس رشته جديد، اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس از ۱۲ كمتر نباشد.
تبصره ۲ – دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده، بدون احتساب در ميانگين، در كارنامه دانشجو باقي مي ماند. در اين حال چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از ۱۲ باشد، جمعا بعنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي گردد.
تبصره ۲ – در صورتيكه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو، در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل، از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت
نمي شود.

فصـل یازدهم

پذیرش واحدهای درسی

ماده ۶۳- معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون سراسري قبلا در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اند با رعايت شرايطي بشرح زير مجاز است.
۱- دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد است.
۲- دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تاييد وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي باشد.
۳- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي برنامه ريزي باشد.
۴- محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از ۱۲ كمتر نباشد.
تبصره ۱ – معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود.
تبصره ۲ – نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود،‌ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره ۳ – به ازاء‌ هر ۲۰ واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود.

فصـل دوازدهم

فراغت از تحصیل

ماده ۶۴- دانشجوياني كه كليه واحدهاي درسي يكي از دوره هاي كارداني،  كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات اين آئين نامه با موافقت گذرانده باشند، فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شوند.
تبصره ۱ – تاريخ فراغت از  تحصيل، روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تحويل شود.
تبصره ۲ – با توجه به تبصره يك و رعايت دقيق ماده ۲۴ ضرورت دارد،  دانشگاه در هر نيمسال، زمان خاصي را براي اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آنرا فراهم سازد.
ماده ۶۵- ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل، بايد حداقل ۱۲ باشد، تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني يا كارشناسي دريافت كند. در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو از ۱۲ كمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشد مي تواند حداكثر تا ۲۰ واحد درسي از درسهايي كه با نمره كمتر از ۱۲ قبول شده است در يك نيمسال تحصيلي (دوره كارداني) و دو نيمسال تحصيلي (دوره كارشناسي) مجددا انتخاب و آن درس را تكرار كند تا ميانگين كل خود را جبران نمايد. در اين صورت نمرات دروس تكراري علاوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب مي شود.
تبصره ۱ – دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا علي رغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد، در صورتي كه مقطع تحصيلي او كارداني است،‌از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد پيوسته باشد، براساس ماده ۳۰ و تبصره آن مي تواند با اخذ مدرك مقطع پايين تر  فارغ التحصيل شود.
تبصره ۲-  دانشجويان دوره دكتري عمومي داروسازي و كارشناسي ارشد پيوسته و ساير رشته ها كه بيش از ۱۳۵ واحد درسي دوره را با حداقل ميانگين نمرات ۱۲ گذرانيده باشند در صورتي كه به دلايلي از تحصيل منع شوند و يا مايل به ادامه تحصيل نباشند مي توانند حسب درخواست خود با مدرك كارشناسي در رشته داروسازي يا رشته مربوط فارغ التحصيل شوند.
ماده ۶۷- اين آئين نامه در ۱۲ فصل، ۶۶ ماده و ۴۸تبصره در جلسات ۲۱۶ الي ۳۳۹ شورايعالي برنامه ريزي مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام در جلسه ۳۳۹ مورخ ۱۴/۲/۷۶ به تصويب نهائي رسيد و از تاريخ تصويب براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيلي ۷۷-۱۳۷۶ وارد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي شوند، لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد تمام آئين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها مغاير با آن براي اين قبيل دانشجويان لغو مي شود.

كميته انضباطي دانشجويان

(ولتكن منكم امه يدعون الي خير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون)
كميته انضباطي دانشجويان تنها مرجع قانوني در دانشگاه است كه در آن توسط يك شوراي ۶ نفره متشكل از:
۱- معاون دانشجويي دانشگاه
۲- مسئول نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه يا نماينده ايشان
۳- يكي از اساتيد به انتخاب رئيس دانشگاه
۴- و ۵- دو نفر از دانشجويان به انتخاب رئيس دانشگاه
۶-    دبير كميته بدوي انضباطي به انتخاب معاون دانشجويي
در مورد تخلفات شغلي و شئون و حيثيات دانشجويي كليه افراد شاغل به تحصيل در آن دانشگاه اتخاذ تصميم مي نمايد. كميته انضباطي پرونده هاي تخلف دانشجويان را پس از تكميل از طريق گزارشاتي كه خود مستقيما جمع آوري نموده و يا توسط دانشجويان متعهد و دلسوز به اين كميته ارائه شده است و … مورد رسيدگي قرار داده متناسب با تخلف مبادرت به صدور حكم نموده و يا در صورت صلاحديد نسبت به ختم پرونده و يا اعطاي فرصت اصلاح به دانشجوي خاطي اقدام مي نمايد. در كميته انضباطي احكام در دو مرحله اوليه و قطعي صادر مي شود كه احكام اوليه قابل اعتراض و احكام قطعي لازم الاجرا مي باشند. بررسي اعتراض دانشجويان به احكام اوليه (بجز اخطار شفاهي يا كتبي كه در كميته بدوي صورت مي گيرد)

در كميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه متشكل از:
۱- رياست دانشگاه
۲- معاون دانشجويي
۳- مسئول دفتر نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه صورت مي گيرد.
كميته هاي انضباطي از نظر اداري در حوزه معاونت دانشجويي قرار ميگيرند ليكن از نظر بررسي پروندها،‌برخورد با تخلفات و صدور آراء كاملا مستقل و غيروابسته به سيستم اداري دانشگاه عمل مي كنند.
اينك جهت آگهي بيشتر به برخي از مواد آيين نامه انضباطي دانشجويان و ساير مقررات همراه با توضيحات لازم اشاره مي شود.
۱- دانشجو مكلف است در تمام مدت تحصيل، كارآموزي،كارورزي، دستياري، بازديد علمي و نيز در خوابگاه و بخشهاي شبانه روزي دانشگاه و در هر جا كه بعنوان دانشجو حضور دارد آيين نامه انضباطي را رعايت نموده و عملي كه خلاف شئون و حيثيات دانشجوي دانشگاه جمهوري اسلامي و ناقض اين آيين نامه باشد انجام ندهد.
۲- حدود اختيارات و وظايف كميته انضباطي
الف – رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان از قبيل: تهديد، تطميع،‌توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت و …
تذكر: افرادي كه به انحاء مختلف خود را مرتبط با كميته انضباطي معرفي نموده و يا اقداماتي را به نام (يا از سوي) كميته انضباطي انجام دهند به اتهام جعل عنوان كميته انضباطي مورد پيگرد واقع خواهند شد. افرادي كه با اين قبيل مسائل مواجه مي شوند لازم است در اسرع وقت موضوع را حضورا به كميته انضباطي دانشجويان منعكس نمايند.
ب – رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري از قبيل تقلب در جلسه امتحان،‌ فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان،‌ ارتكاب هر عملي كه موجب اخلال يا وقفه در برنامه هاي دانشگاه شود،‌ ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت المال و …
ج – تخلفات اخلاقي
ج/۱- عدم رعايت شئون دانشجويي
ج/۲- استفاده از نوارهاي ويديوئي يا صوتي يا لوحه هاي رايانه اي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش،‌ تكثير توزيع اين گونه وسايل.
ج/۳- عدم رعايت پوشش اسلامي يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل از قبيل:
(براي خواهران مجرد يا متاهل): ‌استفاده از انواع وسايل آرايشي – روسري هاي كوتاه يا نازك – استفاده از لباسهاي شهره – زننده و جلب توجه كننده – مانتوهاي كوتاه- مدل دار يا داراي رنگهاي نامتناسب، استفاده از انواع متعلقات وابسته به البسه به صورت نمايشي و مبتذل از قبيل زيورآلات و …
تذكر ۱ : استفاده از چادر و نيز مانتو شلوار در رنگهاي سنگين از قبيل مشكي، سورمه اي،
قهوه اي،‌خاكستري ارجح مي باشد.
تذكر ۲ : استفاده از روسري بدون چادر صحيح نبوده، مقنعه بايستي روي مانتو و پوليور و … طوري  قرار گرفته باشد كه كاملا تمام موها و گردن را بپوشاند.
(براي برادران) : استفاده از البسه سبك و مبتذل كه خلاف عفت عمومي و يا داراي علائم و نشانه ها و تصاوير مستهجن باشد – استفاده از شلوارهاي چسبان، تنگ و نازك – استفاده از البسه نازك. سينه باز و بدن نما، داراي رنگهاي نامناسب و آستين كوتاه – استفاده از آرايش مبتذل از قبيل آرايش مو به صورت يال و كاكل – استفاده از انواع متعلقات وابسته به البسه به صورت نمايشي و مبتذل چون كروات و …
ج/۴ – استفاده يا توزيع يا تكثير كتب، مجلات، عكسهاي مستهجن يا آلات لهوو لعب.
ج/۵- استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اينگونه مواد.
ج/۶ – داشتن رابطه نامشروع.
ج/۷- تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع.
همچنين در اينجا لازم است به موارد ديگري چون:
– ارتباط غيرلازم، بيش از حد و يا ناصحيح با نامحرم.
– انجام حركات و رفتار سبك و به دور از شخصيت يك دانشجوي مسلمان
– عدم رعايت عفت نگاه و كلام
– ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم و در كل آن چه كه بتوان به آن نام اعمال خلاف شئون و حيثيات دانشجوي دانشگاه جمهوري اسلامي داد، اشاره كرد.
۳- تنبيهات
الف – تنبيهاتي كه با حكم كميته انضباطي دانشگاه در مورد دانشجو مي تواند  اعمال شود:
– احضار و اخطار شفاهي
– اخطار كتبي بدون درج در پرونده.
– تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو.
– توبيخ كتبي و درج آن در پرونده دانشجو.
– دادن نمره ۲۵/۰ در درس مورد امتحان.
– محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه (از قبيل وام،‌خوابگاه و..)
– منع موقت از تحصيل حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي كه در سنوات تحصيلي نيز محاسبه مي شود.
تذكر ۱ – در اعمال اين تنبيهات الزامي جهت شروع از نقطه حداقل وجود ندارد.
تذكر ۲ – اعمال تنبيهات فوق منحصرا در اختيار كميته انضباطي مي باشد.
بديهي است اجراي اصل مهم امر به معروف و نهي از منكر وظيفه هر فرد مسلمان بوده، نيازي به كسب مجوز از كميته انضباطي (تا وقتي كه در حد تذكر شفاهي باشد) ندارد.
تذكر ۳ – در مورد تقلب دو تنبيه همزمان (به عنوان مثال درج نمره ۲۵/۰ در درس مورد امتحان و محروميت از تحصيل در ترم آينده) ميسر مي باشد.
ب – تنبيهائي كه فقط با حكم كميته مركزي انضباطي در مورد دانشجو مي تواند اعمال شود.
– منع موقت از تحصيل حداكثر تا ۴ نيمسال (با احتساب مدت آن بعنوان غيبت غيرمجاز و در صورتيكه اعمال اين مجازات موجب اخراج دانشجو گردد بدون احتساب آن در سنوات)
-تغيير محل تحصيل دانشجو (انتقال اجباري به دانشگاههاي ديگر)
-محروميت از تحصيل در كليه دانشگاههاي كشور (تا ۵ سال)
تبصره ۱ – رئيس دانشگاه مجاز است كه تا زمان رسيدگي به پرونده دانشجو متخلف در كميته انضباطي، از ورود وي به دانشگاه جلوگيري بعمل آورد مشروط بر اينكه مدت رسيدگي به پرونده از ۳۰ روز تجاوز نكند.
تبصره ۲ – هرگاه دانشجويي در جاها و فعاليتهايي كه بعنوان دانشجو شركت دارد از قبيل سفرهاي علمي، محلهاي كارآموزي،‌ خوابگاه، زمين ورزش و … مرتكب عملي شود كه برحسب قوانين كشور مستوجب كيفر باشد، كميته انضباطي به موازات اعمال تنبيهات مقرر در اين آئين نامه پرونده اتهامي دانشجو را به مراجع ذيصلاح نيز ارسال مي نمايد.
تبصره ۳ – هرگاه دانشجويي در خارج از محوطه دانشگاه مرتكب خلافي شود كه بنابر قوانين كشور مستوجب كيفر باشد، پس از اعمال مجازات توسط مقامات و مراجع قضايي سابقه كيفري در پرونده دانشجويي وي ضبط خواهد شد،‌ و در اين موارد حكم مراجع ذيصلاح در مورد صلاحيت ادامه تحصيل دانشجو براي كميته انضباطي لازم الاتباع خواهد بود.
توضيح: در تمامي اوقاتي كه دانشجويان از ماهيت دانشجويي خود بعنوان يك هويت حقوقي، اجتماعي استفاده مي نمايند ملزم به رعايت شئونات دانشجويي بوده و هرگونه تخطي از آن طبق مقررات انضباطي دانشجويي قابل پيگيري است . همچنين اين پيگيري مي تواند به موازات اعمال مجازات توسط مراجع قضايي و يا صرف نظر از آن انجام شود.
تبصره ۴ – تمرد از اجراي احكام و دستورات صادره توسط كميته انضباطي (مثل: عدم حضور به موقع در زمان احضار يا دعوت دانشجو،‌حضور در كلاس و محيطهاي دانشگاهي در زمان محروميت از تحصيل و …) يا تكرار تخلفات موجب تشديد تنبيه خواهد شد.
۴- نحوه اعتراض كردن دانشجو به آراء  صادره
در مورد احكام اوليه دانشجو مي تواند حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ حكم، اعتراض مستدل خود را به كميته انضباطي تسليم نمايد.
توضيح: تاريخ ابلاغ، زمان دريافت حكم توسط دانشجو و يا زمان ابلاغ قانوني حكم به دانشجو تلقي مي شود و نه زمان صدور آن (در اين رابطه توضيحات ضروري در ظهر حكم اوليه درج شده است) لازم به ذكر است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر حكم اوليه عينا تاييد و اجرا مي گردد.

۵- چند تذكر و راهنمايي
۱- صدور احضاريه به دعوت نامه و نيز انجام مصاحبه و پركردن هرگونه فرمي در محل دفتر كميته انضباطي موجب تشكيل پرونده سوء‌براي دانشجو نمي باشد.
۲- كليه تصميمات در مورد پرونده هاي تخلف دانشجويان توسط شوراي كميته انضباطي اخذ مي شود.
۳- احكام و نامه هاي ارسالي از سوي كميته انضباطي محرمانه بوده ،‌انتشار مفاد آنها جايز نمي باشد. (گزارشات واصله نيز محرمانه تلقي خواهد شد)
۴- دانشجوياني كه به محروميت از تحصيل محكوم مي شوند لازم است جهت ادامه تحصيل پس از طي دوران محروميت مجوز كتبي كميته انضباطي را دريافت و به اداره كل امور آموزشي دانشگاه ارائه نمايند. اين گواهي به افرادي ارائه مي شود كه در طي دوران محروميت از حضور در كلاس،‌امتحان، خوابگاه، سلف سرويس و ساير محيطهاي وابسته به دانشگاه (بجز سازمان مركزي) خودداري نموده باشند.
۵- در صورت برخورد با موارد مشكوك و يا تخلف موارد را از طريق صندوقهايي كه به همين منظور در دانشكده نصب شده است و يا به وسيله تلفن به كميته انضباطي منعكس نماييد.
آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد در دانشگاه های کشور

مقدمه:
در راستای فرمایشات مورخ ۵/۸/۸۵ مقام معظم رهبری «مد ظلله العالی» مبنی بر بهره بخشیدن به برنامه های آموزشی و فرهنگی فرزندان و همسران معزز شاهد با اولویت خاص و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳/۷/۷۴ شورای طرح و برنامه در خصوص تدوین آیین نامه نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجوی شاهد این آیین نامه که پس از تایید ستادهای مرکزی شاهد دو وزارت خانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تصویب ستاد برنامه ریزی در جلسه ۴/۱۱/۷۵ به تصویب نهایی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی فرزندان معزز شاهد رسید از نیمسال اول سال تحصیلی ۷۷-۷۶ در کلیه دانشگاه های کشور قابل اجرا است.
لازم به ذکر است که فرزندان و همسران معزز شاهد همانند سایر دانشجویان کشور از مزایای آیین نامه های جاری نقل و انتقال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برخوردارند. لیکن به دلیل ضرورت حفظ انسجام و تجمع خانواده هایی که در آنها یگانه فرزند ذکور و یا فرزندان اناث و همسر موفق به تحصیل در مراکز آموزش عالی می شوند این آیین نامه به صورت خاص برای این قبیل خانواده ها از سوی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی شاهد تصویب و جهت اجرا ابلاغ می گردد.