ریاست دانشگاه

دکتر زنگنه اسدی

دکتر محمد علی زنگنه اسدی دانش آموخته رشته جغرافیای طبیعی از دانشگاه اصفهان و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با مرتبه علمی استاد است.

از سوابق اجرایی ایشان می توان به ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی، معاونت اداری و مالی و معاونت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سابق) و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری اشاره کرد.

رزومه دکتر زنگنه اسدی

برنامه راهبردی پنج ساله هشتم دانشگاه حکیم سبزواری

نام و نام خانوادگی: فهیمه خیرخواه

سمت: مسئول دفتر

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی نرم افزار

شماره داخلی: ۲۶۰۱

ایمیل: f.kheirkha@hsu.ac.ir

نام و نام خانوادگی: معصومه صادقی

سمت: کارشناس مسئول هیات امنا

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی کشاورزی

شماره داخلی: ۲۶۰۲

ایمیل: m.sadeghi@hsu.ac.ir