مصوبات کمیسیون دایمی
صورتجلسه دوازدهمین کمیسیون دائمی نشست عادی هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۲۶ تیر ۱۳۹۷)
صورتجلسه یازدهمین کمیسیون دائمی نشست عادی هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۳ بهمن ۱۳۹۶)
صورتجلسه ششمین نشست کمیسیون دائمی از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۱۶ مهر ۱۳۹۴)
صورتجلسه پنجمين نشست کمیسیون دائمی از دوره اول هيأت امنای دانشگاه های حکيم سبزواری و فناوري های نوين سبزوار (۹ اردیبهشت ۱۳۹۴)
صورتجلسه چهارمين نشست کمیسیون دائمی از دوره اول هيأت امنای دانشگاه های حکيم سبزواری و فناوري های نوين سبزوار (۱۶ دی ۱۳۹۳)
صورتجلسه سومين نشست کميسيون دائمي از دوره اول هيأت امناي دانشگاه هاي حکيم سبزواري و فناوري هاي نوين سبزوار (۱۷ تیر ۱۳۹۳)
صورتجلسه دومین نشست کمیسیون دائمی از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۸ خرداد ۱۳۹۳)