«فرم های اداری»

  • فرم های مربوط به خدمات بیمه:

    ۱-صدور اولیه/تمدید دفترچه کارکنان دولت                            ۳-افزایش عائله جهت کلیه صندوق ها

   ۲-درخواست صدور دفترچه المثنی                                       ۴-فرم درخواست بیمه تکمیلی         ۵-تعهد نامه بیمه شدگان تبعی ۲ و ۳ کارکنان دولت

**********************************************************************************************************

                                                       «فرآیندهای اداری»

  • اداره کارگزینی و رفاه :

 ۱- مرخصی بدون حقوق اعضای غیر هیأت علمی                    ۱۰-بیمه تکمیلی درمان   

 ۲-مرخصی استعلاجی اعضای غیرهیأت علمی                       ۱۱-صدور دفترچه خدمات درمانی کارکنان

۳-بازخرید یا ذخیره مرخصی اعضای غیر هیأت علمی               ۱۲-کمک هزینه ازدواج

۴-ارائه مدرک تحصیلی بالاتر اعضای غیر هیأت علمی              ۱۳- کمک هزینه اولاد

۵- تقلیل ساعات کار اعضای غیر هیأت علمی                        ۱۴-کمک هزینه عائله مندی

۶- خدمت نیمه وقت بانوان غیر هیأت علمی                          ۱۵-کمک هزینه فوت

۷- کمک هزینه مسکن اعضای هیأت علمی                           ۱۶- منازل سازمانی

۸- کمک هزینه غذای اعضای هیأت علمی                             ۱۷- وام ستاد رفاه وزارت علوم

۹- کمک هزینه غذای اعضای غیر هیأت علمی                       ۱۸- استفاده از امکانات رفاهی سایر دانشگاه ها

  • اداره خدمات عمومی :

۱- فرآیند اداری کارپردازی                                ۲-فرآیند استفاده از وسائط نقلیه سبک                       ۳-فرآیند تحویل لوازم اداری