دکتر شفیعه قدرتی

مرتبه علمی: استادیار

دکتری جمعیت شناسی از دانشگاه تهران

ایمیل:s.ghodrati@hsu.ac.ir

مشاهده رزومه

 

دکتر حسین قدرتی

مرتبه علمی: دانشیار

دکتری جامعه شناسی از دانشگاه شیراز
ایمیل:h.ghodrati@hsu.ac.ir

مشاهده رزومه