بازاچه دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: دانشگاه حکیم سبزواری از دانشگاه های پیشرو کشور در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از بازاچه دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری گفت:دانشگاه حکیم...